หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
ข้อมูลการศึกษา
สาระความรู้
 

ข้อมูลการศึกษา

  1. ระดับชั้นก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดงเหนือ
  2. ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนปวีณาวิทยา ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนปวีณาวิทยา ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
    -    ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 
    ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

มหาลัยในฝัน

Mae Fah Luang University (MFU)

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2541
ต้นไม่ประจำสถาบัน: ต้นหอมนวล (ลำดวน)
สีประจำสถาบัน: สีแดง-ทอง
จำนวนคณะ: 9 สำนักวิชา
จำนวนนักศึกษา: ประมาณ 7,054 คน
อัตราค่าเล่าเรียน: เหมาจ่ายแตกต่างกันแล้วแต่หลักสูตร
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์: 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. 0 5391 6000, 0 5391 7034
เว็บไซต์: www.mfu.ac.th

"หนึ่งในปณิธานของ มฟล. - สร้างคน สร้างคววามรู้ สร้างคุณภาพ"

ประวัติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นแหล่งสืบสานพระ ราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะ "ปลูกป่า สร้างคน" โดยมีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยการให้การศึกษาระดับสูงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้คนในท้องถิ่นและจาก ที่อื่นๆ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีปณิธานในการธำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลป วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนอีกด้วย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันที่หน่วยราชการจังหวัดเชียงรายและประชาชนชาวเชียงรายเรียกร้องให้ มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้นในจังหวัด ภาพประทับใจเมื่อปี 2541 คือภาพชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ตั้งแต่ข้าราชการ พ่อค้าและชาวบ้านร่วมหมื่นพากันนำมีด พร้า จอบ เสียม และเครื่องจักรมาบุกเบิกทางเข้ามหาวิทยาลัยบริเวณดอยแง่มเป็นปฐมฤกษ์ และมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในปีเดียวกัน
มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2542 นับเป็นสถาบันที่เปรียบเสมือนเพชรในตมทางการศึกษาอีกแห่งในภาคเหนือ ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวนนักศึกษายังไม่เยอะ ตั้งอยู่ในสภาพภูมิอากาศอันยอดเยี่ยม ในอาคารที่มีรูปแบบตามแบบลานนาอันสวยงาม ซึ่งเป็นอะไรที่หาได้ยากมากในโลกปัจจุบัน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ยังมีคณะต่างๆ ให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้ว เพิ่งมีการเปิดสาขาวิชาใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอาชีพภาคเหนือและแนวโน้มความต้องการของ อาชีพภาคเหนือและแนวโน้มความต้องการแรงงานของประเทศ อาทิ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาจาวิชาการบริการสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจากการที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีศูนย์วัฒนธรรมจีนเป็นศูนย์ข้อมูลด้วย สถาบันยังเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนั้นผู้ที่คิดอยากสมัครเรียนที่นี่ จะต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

สัญลักษณ์
"พระนามาภิไธย ส.ว." พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระบรมราชานุญาตให้ อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาประกอบเป็นตรา สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติของสมเด็จย่าและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีเลข 8 และ 9 (เลขไทย) ประกอบด้วยด้วยโดยหมายถึงทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 และได้อัญเชิญฉัตร 7 ชั้นมาเป็นเครื่องหมายประกอบพระเกียรติยศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีดอกลำดวนและใบไม้ประดับอันแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่สนองพระ ราชปณิธานปลูกป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

สีประจำมหาวิทยาลัยคือ "สีแดง-ทอง" ซึ่ง สีแดง หมายถึง องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่วน สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ "ดอกหอมนวล" หรือ "ดอกลำดวน"
"ลาย ตุงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" มหาวิทยาลัยได้นำแถบประดับดอยตุง อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะ ในแถบตุงประกอบด้วย "ลายปราสาท" หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ "ลายหนู" หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2443 "ลายพญานาค" หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า เป็นสัตว์ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา และ "ลายเสือ" หมายถึง ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พ.ศ. 2541

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
วิชา การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
SITEMAP