ชื่อเรื่อง :: ราชาศัพย์
ผู้จัดทำ 1. น.ส. พีรยา ธูปบูชา             เลขที่ 19    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
            2. น.ส. เพียงกมล อยู่นิ่ม         เลขที่ 20    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
            3. น.ส. วรรณิการ์ ห่านเทศ     เลขที่ 22    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

           ปัจจุบันเด็กไทยสมันใหม่ไม่รู้จักความหมายของคำราชาศัพย์และใช้คำราชาศัพย์ไม่เหมาะสมกับบุคคลในแต่ละระดับบุคคล ซึ่งคำราชาศัพย์จะแบ่งออกเป็นหมวดๆ คือ หมวดราชตระกูล หมวดร่างกาย หมวดเครื่องแต่งกาย หมวดเครื่องประดับและหมวดเครื่องใช้ทั่วไป คำราชาศัพย์จะใช้กับ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทางคณะผู้จัดทำได้มีความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องคำราชาศัพย์ จึงได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพย์ขื้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา


            จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง ราชาศัพย์
1. เพื่อศึกษาที่มาของราชาศัพย์
2. เพื่อศึกษาความหมายของคำราชาศัพย์ในหมวดต่างๆ


   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP