ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์วัดคีรีวงศ์ สร้างตรงฐานพระเจดีย์เก่า ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัย ประมาณ 600 ปีมาแล้ว   พระจุฬามณีเจดีย์ สร้างเป็นฐาน 4 เหลี่ยม หมายถึง มหาสติปัฏฐาน 4 สูง 4 ชั้น หมายถึง อริยสัจ 4
             พระเจดีย์มี 9 องค์ คือ องค์ใหญ่อยู่ชั้นบน มีพระเจดีย์เล็กเป็นบริวาร 8 องค์ รวมเป็น 9 องค์ มีความหมายเปรียบด้วยโลกุตรธรรม 9 คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1    ปล้องไฉนขององค์พระเจดีย์ ที่มองเห็นเป็นปล้องๆ มี 27 ปล้อง เปรียบเทียบด้วย สุคติภูมิ 27 ชั้น คือ มนุษย์ 1 สวรรค์ 6 ชั้น รูปพรมหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 ชั้น รวมเป็น 27 ชั้น  ส่วนยอดสูงสุดของเจดีย์ มีลักษณะกลมนั้น เปรียบด้วยพระนิพพานความดับสิ้นเชิงแห่งกองทุกข์  ส่วนที่คอระฆัง มีลักษณะรูประฆัง เปรียบด้วยระฆัง ที่มีไว้สำหรับตีประกาศให้คนทำความดีหรือประกาศเชิญชวน ให้ชาวพุทธมาสร้างกุศลปฏิบัติธรรมเมื่อผู้ใดมองเห็นพระเจดีย์แล้ว จะเตือนใจให้คนขึ้นไปไหว้พระเจดีย์ มาสร้างบุญบารมี จะได้ไปสู้สุคติภูมิหรือบรรลุพระนิพพาน   อนึ่ง พระเจดีย์ ได้นามว่า พระจุฬามณีเจดีย์ ซึ้งเป็นเจดีย์ บนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เพราะเขาลูกนี้ตั้งชื่อว่า เขาดาวดึงส์ เนื่องจากอยู่ตรงถนนดาวดึงส์และอยู่เมืองนครสวรรค์ โดยสมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ตั้งชื่อให้ และแนะนำให้สร้างพระจุฬามณีเจดีย์ ไว้บนยอดเขา
ภายในองค์พระเจดีย์ชั้น 4 มีพระพุทธรูปจำลองที่สำคุญของประเทศไทย ไว้ให้สักการะบูชา 4 องค์ คือ
1. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) อยู่ทิศใต้
2. พระพุทธชินราช (จำลอง) อยู่ด้านทิศเหนือ
3. พระพุทธโสธร (จำลอง) อยู่ทางทิศตะวันออก
4. พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) อยู่ทางทิศตะวันตกและภายโดมเจดีย์ ได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับพุทธประวัติไว้ให้ชม ด้วย
ภายในโดมพระจุฬามณีเจดีย์ ทางวัดได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อ 22 มกราคม 2546 และมีงานไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ตรงกับงานตุรุษจีนงานแห้มังกรของชาวนครสวรรค์ พระเจดีย์องค์จำลองจากพระปฐมเจดีย์
ด้านนอกเจดีย์ ชั้นบน มีพระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว 4 องค์
เปรียบด้วยจตุพิธพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
            เมื่อขึ้นไปที่ฐานพระเจดีย์ชั้น 4 จะมองเห็นทิวทัศน์ เมืองนครสวรรค์ ไกลออกไปประมาณ 1-0 กิโลเมตร หากมองไปทางทิศตะวันออกจะมองเห็นเขากบบึงบอระเพ็ด ตลาดปากน้ำโพ มองไปทางทิศใต้ จะเห็นอุทยานสวรรค์ และเขาจอมคีรีนาคพรต
มองไปทางทิศตะวันตก จะเห็นภูเขาน้อยใหญ่ มีภูเขาหลวงเป็นฉากกั้น สวยงาม เมื่อยามพระอาทิตย์จะตกลับขอบฟ้า
มองไปทางทิศเหนือ จะเห็นแม่น้ำปิงและทิวทัศน์ ความจริงแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพมีเพียง 2 สาย เท่านั้น คือ แม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่าน
ส่วนแม่น้ำยม ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย , พิจิตร มาบรรจบแม่น้ำน่านที่ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
แม่น้ำวัง ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิง ที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
            ตั้งแต่จังหวัดตาก , กำแพงเพชร เรียกแม่น้ำสายนี้ว่า แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ก็เช่นเดียวกัน ตั้งแต่อุดิตถ์ , พิษณุโลก พิจิตร ชุมแสง มาถึงปากน้ำโพเรียกแม่น้ำสายนี้ว่า แม่น้ำน่าน เพราะต้นน้ำเกิดที่จังหวัดน่าน มองไปทางทิศตะวันตก จะเห็นสมเด็จพระพุทธชินสีห์ บนเขาดาวดึงส์ หน้าตัก 5 วา 9 นิ้ว และทิวทัศน์ภูเขาต่างๆ เช่น เขาหลวง เป็นต้น ชมเมืองนครสวรรค์ พอควรแล้ว กลับมาชมพระจุฬามณีเจดีย์ต่ออีกภายในฐานพระจุฬามณีเจดีย์ ชั้น 2 ชั้น 3 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ และพระพุทธบาท 12 ราศี เชิญผู้ใจบุญไหว้ได้ตามอัธยาศัย อนึ่งทางวัดได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
          เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2550

  ประวัติการสร้างพระจุฬามณีเจดีย
           เมื่อปีพ.ศ. 2518 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถระ) ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรม วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ได้พาพระสงฆ์ประมาณ 600 รูป มากักกลดปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดคีรีวงศ์ เป็นเวลา 6 วัน ได้พาท่านเดินขึ้นมาถึงกลางเขา ซึ้งสมัยนั้น ยังไม่ได้ทำถนนมีแต่ทางเดินขึ้นเขาท่านมองไปทางตลาดน้ำโพท่านได้พูดว่า เขาลูกนี้ตั้งชื่อว่า เขาดาวดึงส์ก็ดีนะ เพราะอยู่ตรงถนนดาวดึงส์และอยู่เมืองนครสวรรค์และสร้างพระจุฬามณีเจดีย์ไว้บนยอดเขาสักองค์หนึ่ง ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2523 มีนักปฏิบัติกรรมฐาน จากกรุงเทพฯ 5 คน เป็นสุภาพสตรีมาพักที่วัดคีรีวงศ์ และขอขึ้นไปปฏิบัติกรรมฐานบนยอดเขาดาวดึงส์
           เมื่อกลับไปได้ 2 เดือน มีผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งได้เขียนจดหมายมาถึงเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ บอกว่า คิดอยู่ 2 เดือนแล้ว จึงตัดสินใจเขียนจดหมายมาถึงอาจารย์ท่าอาจารย์จะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาจะขอเล่าตามนิมิตที่ เห็นในสมาธิบอกว่า
วัดคีรีวงศ์ เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้น ได้สร้างไว้และได้สร้างพระเจดีย์ไว้บนยอดเขา ต่อมาพระเจดีย์ได้พังลง พระธาตุได้เสด็จไปอยู่ที่อื่นแล้ว หากอาจารย์อยากจะให้วัดคีรีวงศ์เจริญรุ่งเรือง ต่อไปมากๆแล้ว จะต้องสร้างพระเจดีย์ตรงฐานเจดีย์เก่าบนยอดเขา และให้สร้างแบบพระจุฬามณีเจดีย์
        พระจุฬามณีเจดีย์ ที่เห็นในสมาธิบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีลักษณะเป็นฐาน 4 เหลี่ยมและรอบฐานนั้นมีภาพพุทธประวัติ เป็นภาพนูน
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว พระเจดีย์หรือจะอธิฐานให้พระธาตุกลับมาอยู่ที่เดิมก็ได้วัดคีรีวงศ์ โดยนายสำราญ นางบุญช ผู้จงเศรษฐีซึ่งมีรถสร้างถนนได้มาช่วยทำให้เสียค่าน้ำมัน เพียง 3 หมื่นบาทเศษเท่านั้น
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2524 ได้วางศิลาฤกษ์สร้างพระจุฬามณีเจดีย์ โดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะภาค 4 วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เป็นประธาน สร้างได้ 2 ปี หยุดพักเพื่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม
        ปี พ.ศ. 2533 จึงสร้างต่อ องค์พระเจดีย์สำเร็จ ยังเหลือฐานพระเจดีย์และศาลาราย สร้างอยู่ 3 ปี ก็หยุดทำเพื่อลงไปสร้างหอประชุม
ธรรมานุภาพข้างล่าง
        ปี พ.ศ. 2544 เริ่มสร้างต่อจนสำเร็จการสร้างพระจุฬามณีเจดีย์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                   (1) เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
                   (2) เพื่อยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนา
                   (3) เพื่อประกาศเกียรติคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
                   (4) เพื่อสนองคุณพระพุทธศาสนา
                   (5) เพื่อปลูกศรัทธาประชาชนให้เข้าวัดสร้างกุศลปฏิบัติธรรม
                   (6) เพื่อช่วยรักษาวัดคีรีวงศ์ พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ให้เจริญมั่นคง
                   (7) เพื่อช่วยอุปถัมภ์การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมการเผยแผ่ธรรมของวัดคีรีวงศ์
                   (8) เพื่อเป็นศรีสง่าของจังหวัดนครสวรรค์ และประเทศไทย

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
สร้างโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP