บทคัดย่อ     
       ในปัจจุบันนี้การเปิดสมาคมอาเซียนใกล้เข้ามาทุกทีหลายๆคนก็คงยังจะไม่ค่อยรู้จักประเทศที่เข้าร่วมสมาคมอาเซียน

ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำเว็บไซต์เรื่องอาเซียนขึ้นเพื่อในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียนในพ.ศ.2558

ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีทางคณะผู้จัดทำหวังว่าเว็บไซต์นี้คงจะมีประโยชน์ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยว

sกับเรื่องประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน

 ชื่อเรื่อง : อาเซียน
 ผู้จัดทำ :  1. นายฉัตชนัน     พ่วงรอด                  เลขที่ 17        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                  2. นางสาวสุธิดา     แสงอาทิตย์            เลขที่ 36        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                  3. นางสาวภัทรวรรณ   ขวัญแก้ว          เลขที่ 40        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                  4. นางสาวฐิติมา     จิตตะนะ                เลขที่ 42        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  

 จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่องอาเซียน
 เพื่อศึกษาข้อมูลสมาคมอาเซียนในการเตรียมตัวเปิดรับสมาคมอาเซียนในการปฏิบัติตัวในปี พ.ศ. 2558 ที่จะที่มาถึงในวันข้างหน้า
 
 ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่องอาเซียน    ที่ URL : http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5201/wbi/545205/

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP