:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
บุษบา
สุวรรณมาลี
นางวันทอง
นางละเวงวัณฬา
พระเพื่อน พระแพง
นางสีดา
นางมโนราห์
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : นางในวรรณคดี
ผู้จัดทำ :     1. นายคมชาญ          พันธุ์ค้า            เลขที่ 4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                2. นายวิทวัฒน์          มาตมูลตรี         เลขที่ 15     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                3. นางสาวขวัญชนก   ประสี               เลขที่ 27     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                4. นางสาวณัฏฐ์นรี     ศิริระพร           เลขที่ 46     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง นางในวรรณคดี โครงานนนี้จัดทำเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้จักนางในวรรณคดีที่สำคัญ เพื่อเป็นความรู้ในการศึกษาวิชาอื่นๆต่อไป


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL :  www.ebook.mtk.ac.th/main/get_topic.asp
   
     
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP