:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ประเภทของไฮโดรคาร์บอน
แอลเคน
ปฏิกิริยาของแอลเคน
ประโยชน์และโทษของแอลเคน
แอลคีน
แอลไคน์
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ผู้จัดทำ :   1. นายเจนณรงค์             ภู่พลับ             เลขที่  10      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                2. นายจักรกล                  อ่อนละมูล        เลขที่  13     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                3. นางสาวกาญจนาภา     ภู่ทอง              เลขที่  26     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                4. นางสาวพลอยไพลิน    หนูเทศ            เลขที่  32     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

1.เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2.เพื่อศึกษาประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
3.เพื่อศึกษาปฏิกิริยา การเผาไหม้ ประโยชน์และโทษ ฯลฯ ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแต่ละประเภท


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL :
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP