แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด จะประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง
ก. ธาตุ C และ H
ข. ธาตุ O และ C
ค. ธาตุ C และ N
ง. ธาตุ O และ H

2. พันธะที่เกิดจาก C กับ H มีผลต่างของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีมีค่าน้อยมาก จึงถือว่าเป็นพันธะไม่มีขั้ว ดังนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นแรงชนิดใด
ก. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
ข. แรงแวนเดอร์วาลส์
ค. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างขั้ว
ง. แรงปฏิกิริยา

3. การเผาไหม้ของสารใดๆ คืออะไร
ก. เหมือนกับการเผาไหม้ธรรมดาทั่วไป
ข. มีสารชนิดหนึ่งทำปฏิกิริยากับคาร์บอน
ค. การที่สารชนิดหนึ่งทำปฏิกิริยากับออกซิเจน แล้วคายพลังงานออกมา
ง. การคายพลังงานออกมาในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

4. สารที่เผาไหม้ได้ดี และคายพลังงานออกมามากคือสารอะไร
ก. สารไฮโดรเจน
ข. สารที่ประกอบด้วยธาตุ C H O N
ค. สารที่มีพลังงานสูง
ง. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

5. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกิดการเผาไหม้กับก๊าซ O2 อย่างสมบูรณ์ จะให้ก๊าซอะไร และพร้อมกับ
ปล่อยอะไรออกมาด้วย

ก. ให้ก๊าซ CO2 และ H2O พร้อมกับปล่อยความร้อนออกมาด้วย
ข. ให้ก๊าซ O2 และ H2 พร้อมกับปล่อยความร้อนออกมาด้วย
ค. ให้ก๊าซ C2 และ H2O พร้อมกับปล่อยความร้อนออกมาด้วย
ง. ให้ก๊าซ O2 และ H2O พร้อมกับปล่อยความร้อนออกมาด้วย

6. การเผาไหม้ของสารใดๆเป็นปฏิกิริยาอะไรบ้าง
ก. ปฏิกิริยาดูดความร้อน และการเผาไหม้ของสารทุกชนิด
ข. ปฏิกิริยาคายความร้อน และการเผาไหม้ของสารทุกชนิด
ค. ปฏิกิริยาคายความร้อน และการเติมของสารทุกชนิด
ง. ปฏิกิริยาดูดความร้อน และการเติมของสารทุกชนิด

7. ปัจจัยที่มีผลต่อการเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีอะไรบ้าง
ก. ปริมาณก๊าซออกซิเจน , อัตราส่วนโดยอะตอมระหว่าง C กับ H , จุดเดือด และจุดหลอมเหลว , ความหนาแน่น , สถานะ
ข. ปริมาณคาร์บอน , อัตราส่วนโดยอะตอมระหว่าง C กับ O , จุดเดือด และจุดหลอมเหลว , ความหนาแน่น
ค. ปริมาณไฮโดรเจน , อัตราส่วนโดยอะตอมระหว่าง C กับ H , จุดเดือด และจุดหลอมเหลว , ความหนาแน่น
ง. ปริมาณก๊าซออกซิเจน , จุดเดือด และจุดหลอมเหลว , ความหนาแน่น , การละลายน้ำ

8. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ต้องมีปริมาณก๊าซออกซิเจนอย่างไร จึงจะเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
ก. มีปริมาณก๊าซออกซิเจนมาก
ข. มีปริมาณก๊าซออกซิเจนน้อย
ค. มีปริมาณก๊าซออกซิเจนเท่าไรก็ได้
ง. ไม่มีปริมาณก๊าซออกซิเจน

9. ปริมาณควันและเขม่าเราจะหาได้จากอะไร
ก. ปริมาณของก๊าซออกซิเจน
ข. อัตราส่วนของก๊าซออกซิเจน
ค. อัตราส่วนโดยอะตอมของ O กับ H
ง. อัตราส่วนโดยอะตอมของ C กับ H

10. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะมีสถานะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับอะไร
ก. มวลอะตอม
ข. การละลายน้ำ
ค. มวลโมเลกุล หรือจำนวนคาร์บอนอะตอมเป็นเกณฑ์
ง. มวลของน้ำ


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
เฉลยคำตอบ
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP