อนาคตของฉัน

        อาชีพที่ข้าพเจ้าสนใจคือ ' ตำรวจ ' ข้าพเจ้าอยากที่จะช่วเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนและลำบากให้มีความสุข
สบายในการใช้ชีวิตสังคมมากขึ้น

อาชีพตำรวจ
        ตำรวจ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ตำรวจนครตำรวจในประเทศไทยคือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตำรวจนั้นมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม

และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ

อำนาจของตำรวจ
            อำนาจของตำรวจตามพฤตินัย ตำรวจมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ ตามประเพณีที่เป็นแบบอย่างดังนี้ ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีอำนาจจะสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อำนาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน สุดแต่การใช้ ตำรวจทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เที่ยงตรงอยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม

         อำนาจของตำรวจจะเกิดผลเป็นคุณประโยชน์ คือ เป็นการรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตธรรม และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม จึงต้องขอให้ตำรวจทั้งหลายได้คิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ จะได้สามารถใช้อำนาจที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ให้สำเร็จประโยชน์โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์
รายละเอียดของอาชีพ
อาชีพตำรวจหรืออาชีพผู้พิทักษ์สินติราช เพื่อความยุติธรรมในสังคม
ตำรวจ คือ ผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ค่อยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคม อาชีพตำรวจจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ซึ่งเป็นงานที่เสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน
ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1. ป้องกันการกระทำผิด
2. ปราบปรามการกระทำผิด
3. รักษาความสงบเรียบร้อย
4. บรรเทาทุกให้กับประชาชน
5. อื่น ๆ
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2. มีความอดทน
3. มีทักษะทางด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
5. รักความยุติธรรม
6. มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ
7. มีความกล้าหาญ
8. มีระเอียดความรอบคอบ
9. มีระเบียบวินัย
10. มีบุคลิกภาพและมีความสูงตามที่กำหนดไว้

แนวทางพัฒนาอาชีพ
1. ตำตรวจชั้นต่ำกว่าประทวน
2. ตำรวจชั้นประทวน
3. ตำรวจชั้นสัญญาบัตร
4. ตำรวจตระเวนชายแดน
5. ตำรวจกรมป่าไม้
6. ตำรวจภูธร
7. ตำรวจทางหลวง
8. ตำรวจจราจร
9. ตำรวจสันติบาล
10. ตำรวจรถไฟ
11. ตำรวจน้ำ
12. ตำรวจกองปราบ
13. ตำรวจนครบาล
14. ตำรวจสภา
15. ตำรวจวัง
16. ตำรวจหลวง
17. ตำรวจปฏิบัติราชการลับ
18. ตำรวจดับเพลิง
19. ตำรวจไอซีที
20. บอดี้การ์ด
21. อื่น ๆ
แหล่งความรู้เพิ่มเติม
1. โรงเรียนน้อยร้อยตำรวจ
2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
3. หนังสือ
4. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียน
5. ห้องสมุด
6. อื่น ๆ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
http://www.rpca.ac.th/index.asp
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภา1
http://trainingp1.p1.police.go.th/
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
http://www.trainingcenter2.com/

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3
http://training.p3.police.go.th/
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
http://school4.education.police.go.th/
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
http://adm_school6.education.police.go.th/
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7
http://www.school.police7.go.th/
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
http://school8.education.police.go.th/
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
http://pc.edupol.org/

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
อาชีพตำรวจ คือ อาชีพที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ตำรวจจึงพร้อมที่จะสละชีวิตทุกเมื่อเพื่อปกป้องความยุติธรรม อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง
สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพตำรวจ ควรวางแผนการศึกษาให้ดีว่าจะเรียนต่ออย่างไร เลือกเรียนที่ไหนดี
เพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ควรเข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนตำรวจและซื้อหนังสือเกี่ยวกับการสมัครเรียนตำรวจก่อนตัดสินใจ อีกทั้งควรศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลาย ๆ แห่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก       http://th.wikipedia.org
                                              http://naenaew.blogspot.com/2011/03/blog-post_6367.html

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP