:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
วิถีชีวิตชุมชน
ประวัติชุมชน
อาชีพ
การทำปลาร้า
โรงเรียนวัดท่าดินแดง
การรับเสด็จ
ปัญหาของชุมชน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

การทำปลาร้า
การทำปลาร้ามี 3 ขั้นตอนดังนี้

1. ล้างปลาให้สะอาด ถ้าเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ต้ องขอดเกล็ดก่อน หากมีขนาดเล็กอย่างปลาซิวก็ไม่ต ้อง ปลาที่นำมาทำปลาร้ามีทั้งปลาหนั ง (ปลาที่ไม่มีเกล็ด) และปลาที่มีเกล็ด ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาขาวนา ปลาขาวสูตร ปลาขาวมล ปลาซิว ปลากระดี่ ปลาหมอ ปลาตอง กุ้งและปูเล็ก ๆ ปลาที่นำมาทำปลาร้าต้องแยกขนาดป ลาเล็ก ปลาใหญ่ ไม่ทำปะปนกัน

2. เอาไส้และขี้ปลาออกจากตัวปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาขนาดใหญ่ ถ้าขนาดเล็กต้องใช้เวลามากจึงไม ่นิยมเอาออก ล้างปลาให้สะอาดใส่ตะแกรงผึ่งให ้สะเด็ดน้ำ แล้วใส่เกลือ ข้าวคั่ว หรือรำให้ได้สัดส่วน 6 : 2 : 1 คือ ปลาหกถ้วยใส่เกลือสองถ้วย ใส่รำหรือข้าวคั่วหนึ่งถ้วย แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้เกลือดูดซึมเข้าในเนื้อปลา ถ้าหากปลาและเกลือผสมกันได้สัดส่วนตัวปลาจะแข็ง ถ้าตัวปลาเหลวไม่แข็งพอ ควรโรยเกลือลงคลุกอีก 

3. นำลงบรรจุใส่ภาชนะ เช่น ไหหรือตุ่มที่ล้างสะอาดและแห้งแ ล้ว ใส่ปลาให้ต่ำกว่าระดับขอบปากไหเ ล็กน้อย ปิดปากไหด้วยผ้าหรือพลาสติก ถ้าเป็นไหซองชาวบ้านนิยมใช้ผ้าห ่อขี้เถ้าให้เป็นก้อน โตกว่าปากไหแล้วนำมาปิดทับ เพื่อป้องกันแมลงวันมาไข่ หมักทิ้งไว้จนมีน้ำเกลือไหลท่วม ปลาในไห และตัวปลาออกเป็นสีแดงกว่าเดิม แสดงว่าเป็นปลาร้าแล้ว เวลาที่ใช้หมักอาจแตกต่างกันไปต ามขนาดของตัวปลา แต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5-8 สัปดาห์ หรือนานที่สุดอาจถึงหนึ่งปี ปลาร้าที่หมักหกเดือนไปแล้วถือว ่าปลอดภัยไม่มีพยาธิ
เคล็ดไม่ลับ การเก็บไหปลาร้าต้องเก็บในสถานท ี่อากาศถ่ายเทได้ดี แสงแดดส่องไม่ถึง ไหที่บรรจุปลาร้าต้องเป็นภาชนะท ึบแสง หากปลาร้าถูกแสงแดดและอากาศจะทำ ให้ปลาร้ามีสีคล้ำ หากเก็บในที่เย็นเกินไปจะทำให้ก ลิ่นไม่หอม

   
   
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP