:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ที่มาและระบบนิเวศของเห็ด
ส่วนประกอบและวัสดุอุปกรณ์
เตรียมวัสดุในการเพาะ
วิธีการเตรียมวัสดุเพาะ
การเพาะเห็ดนางฟ้า
วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้า
ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง :   เห็ดนางฟ้า
ผู้จัดทำ :   1. นาย สมพงษ์ ชื่นชอบ             เลขที่ 3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                2. นาย ชญานิน เสือแขม            เลขที่ 8       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                3. นาย อนุชา น้อยกลัด               เลขที่  11    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                4. นางสาว ศิรประภา ศรีรักษ์     เลขที่ 31    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                5. นางสาว ศิริภัสตรา ฉวีไทย    เลขที่ 33    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
      จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง เห็ดนางฟ้า
  เพื่อให้ความรู้กับคนที่อยากทำเห็ดนางฟ้า
           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง กลุ่มอาชีพเพาะเห็นนางฟ้าบ้านบางม่วง     ที่ URL : http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5301/wbi/545303/
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP