:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ที่มาและระบบนิเวศของเห็ด
ส่วนประกอบและวัสดุอุปกรณ์
เตรียมวัสดุในการเพาะ
วิธีการเตรียมวัสดุเพาะ
การเพาะเห็ดนางฟ้า
วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้า
ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ที่มาและระบบนิเวศของเห็ด

เห็ด จัดเป็นพืชจำพวกเชื้อรา(Fungi) ในอดีตคนมักจะมองและคิดถึงเห็ดในลักษณะ ที่ไม่ปลอดภัย ลึกลับและน่ากลัวเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ ไม่มีคลอโรฟีล สังเคราะห์แสงเองไม่ได้ อาศัยอาหารจากอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่น การเจริญเติบโตของเห็ดเริ่มจากสปอร์
(Spore) ที่อยู่บริเวณครีบดอกปลิวไปตกบนบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สปอร์ก็จะเจริญเป็นเส้นใย เส้นใยเหล่านี้จะรวมตัวกันมากขึ้นและเจริญพัฒนาเป็น กลุ่มก้อนเกิดเป็นดอกเห็ดบนพื้นดิน บนต้นไม้ ขอนไม้ ซากพืช มูลสัตว์ ฯลฯ
      แต่ก่อนไม่มีใครกล้านำเห็ดมาปรุงอาหารรับประทาน เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีอันตรายหรือไม่ เมื่อวิทยาการเจริญมากยิ่งขึ้น จึงสามารถนำเห็ดมาปรุงอาหารที่เอร็ดอร่อยมาก เดิมทีเป็นการเก็บเห็ดจาก ธรรมชาติมารับประทานซึ่งต้องอาศัยการสังเกตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็ดในธรรมชาติมีทั้งที่ รับประทานได้และรับประทานไม่ได้(มีพิษ) แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก ทำให้เราสามารถนำเห็ดที่รับประทานได้ รสชาติดี มาเพาะเลี้ยงในถุงพลาสติกซึ่งเป็นกระบวนการ เพาะแบบเลียนแบบธรรมชาติ ขั้นตอนการผลิตมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมเป๋าฮื้อ
เห็ดขอนขาว เป็นต้นโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุหลักบางแห่งอาจใช้วัสดุอื่น ทดแทนได้ เช่นฟางข้าวไส้นุ่น ชานอ้อยหรือหญ้าป่นละเอียด และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรทุกชนิด เนื่องจากเห็ดเป็นพืชที่มีรสชาดอร่อยโปรตีนสูง สามารถนำไปประกอบหรือปรุงอาหารได้หลายชนิด
เป็นที่นิยมของผู้บริโภคจึงเหมาะที่จะนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมได้ปัจจุบันนี้ เห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในรูปลักษณ์ของอาหารและยา มีความสำคัญทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม ต่อชีวิตมนุษย์และอื่นๆเกือบทุกด้าน ทั่วโลกมีผู้ผลิตยาจากเห็ดประมาณ 162,000 ล้านบาท และเป็นการผลิตเห็ดเพื่อการบริโภคเป็นมูลค่า 675,000 ล้านบาทในประเทศไทยมีการเพาะเห็ดหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดหูหนต่าง ๆ เช่นเห็ดหูหนูขาว เห็ดหูหนูบาง เห็ดหูหนูเผือก ู เห็ดตระกูลนางรม เช่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางนวล เห็ดนางรมฮังการี
ระบบนิเวศวิทยาของเห็ด
การเจริญเติมโตของเห็ดต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น ความชื้น อากาศ อุณหภูมิ แสง สภาพความ เป็นกรด-ด่างของแหล่งอาหาร เราแบ่งเห็ดตามความเป็นอยู่เป็น 3 ประเภท คือ
1.ประเภทกินอยู่กับอินทรียวัตถุ เป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่กับซากพืช ซากสัตว์เป็นพวกย่อยสลายซากพืช
2.ประเภทกินอยู่กับต้นพืชและแมลง เช่นเห็ดหิ้ง เห็ดหลินจือ
3.ประเภทอาศัยอยู่กับรากพืช เป็นราที่อาศัยแบบพึ่งพากัน

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP