:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ที่มาและระบบนิเวศของเห็ด
ส่วนประกอบและวัสดุอุปกรณ์
เตรียมวัสดุในการเพาะ
วิธีการเตรียมวัสดุเพาะ
การเพาะเห็ดนางฟ้า
วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้า
ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
   ส่วนประกอบและวัสดุอุปกรณ์

1.หมวก (Cap or pilleus) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุด มีรูปร่างต่าง ๆ กันเช่น โค้งนูน รูปกรวยรูปปากแตร รูประฆัง ผิวบนหมวกต่างกัน เช่น ผิวเรียบ ขรุขระ มีขนเกล็ด มีสีแตกต่างกันและอาจมีการเปลี่ยนแป ลงได้
2.ครีบ (Gill or lamelta) อาจเป็นแผ่นหรือซี่บาง ๆอยู่ใต้หมวกเรียงเป็นรัศมี หรือเป็นรู (Pores) ครีบเป็นที่เกิดของสปอร์
3.ก้าน (Dtalk or stipe) ปลายข้างหนึ่งของก้านยึดติดกับดอก หรือหมวกเห็ด มีขนาด รูปร่าง สี ต่างกันในแต่ละชนิด บางชนิดไม่มีก้าน เช่นเห็ดหูหนู เห็ดเผาะ
4.วงแหวน (Ring or annulus) เป็นส่วนที่เกิดจากเยื่อบาง ๆ ที่ยึดขอบหมวก กับก้านดอกที่ขาดออกจากหมวกเห็ดบาน
5.เปลือกหรือเยื่อหุ้มดอก (Vova outer veil) เป็นส่วนนอกสุดที่หุ้มหมวก และก้านไว้ภายในขณะที่ยังเป็นดอกอ่อน จะแตกออกเมื่อดอกเริ่มบาน ส่วนของเปลือกหุ้มจะยังอยู่ที่โคน

      วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า
1.วัสดุเพาะ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา อาหารเสริม
2.แม่เชื้อเห็ดชนิดที่ต้องการ
3.ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6 3/4 x 12 1/2 หรือ 8x12 นิ้ว>คอขวดพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว
4.สำลี ยางรัด
5.ถังนึ่งไม่อัดความดัน หรือหม้อนึ่งความดัน
6.โรงเรือนหรือที่บ่มเส้นใย

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP