แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง เปลี่ยนข้อความ


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. การที่บ่มเชื้อของเห็ดต้องมีระยะเวลากี่วัน
ก. 30-35 วัน
ข. 30-40 วัน
ค. 30-50 วัน
ง. 20-30 วัน

2. ทำความสะอาดพื้นโรงเรือนรดน้ำให้ชุ่มใช้วันละกี่เวลา
ก. 3 เวลา
ข. 2 เวลา
ค. 6 เวลา
ง. 5 เวลา

3. ในอินเดียดอกเห็ดมีขนาดตั้งแต่กี่เซนติเมตร
ก. 5-10 ซม.
ข. 5-14 ซม.
ค. 5-20 ซม.
ง. 5-8 ซม.

4. บรรรจุส่ถุงพลาสติดทนร้อน ต้องมีน้ำหนักกี่ขีด
ก. 8-10 ขีด
ข. 5-10 ขีด
ค. 12-15 ขีด
ง. 11-16 ขีด

5. โคนที่พบเห็ดครั้งแรกที่ประเทศอะไร
ก. จีน
ข. ไทย
ค. อินเดีย
ง. พม่า

6. ในการรักษาความชื้อในโรงเรือนควรมีความชื้นกี่เปอร์เซ็น
ก. 50%
ข. 60%
ค. 70%
ง. 80%

7. เห็ดนางฟ้าคล้ายครึงกับเห็ดอะไร
ก. เห็ดโคน
ข. เห็กนางรม
ค. เห็ดฟาง
ง. เห็ดขี้ควาย

8. การผสมขี้เลื่อยควรใส่ขี้เลื่อยกี่กรัม
ก. 80 กรัม
ข. 100 กรัม
ค. 30 กรัม
ง. 50 กรัม

9. การเพาะเห็ดนางฟ้าควรมีความชื้นของวัสดุประมาณเท่าไร
ก. 60-65%
ข. 50-60%
ค. 70-75%
ง. 80-90%

10. การที่เพาะเชื้อเห็ดไม่ควรมีเชื้ออื่นๆใดมาเจือปน
ก. ราดำ
ข. ราเขียว
ค. ราส้ม
ง. ถูกทุกข้อ


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
เฉลยคำตอบ
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP