:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของนาฎศิลป์ไทย
ความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมือง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง
การแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ
การแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง
การแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้านภาคอีสาน
การแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้านภาคใต้
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : นาฎศิลป์ของประเทศไทย
ผู้จัดทำ :   1. นาย อาวุธชัย ฤทธิ์รื่น               เลขที่4    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                2. นางสาวอาทิตยา บุตรศรี          เลขที่24  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                3. นางสาวววราภรณ์ สอนสวน     เลขที่28  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                4. นางสาวธิดาพร พงษ์ปลื้ม         เลขที่40  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง นาฎศิลป์ของประเทศไทย
เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ศึกษานาฎศิลป์ของประเทศไทยที่มีความสวยงามและคงเป็นเอกลักณ์ของชาติไทยต่อไป

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง นาฎศิลป์ของประเทศไทย      ที่ URL : หนังสือนาฎศิลป์ มัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4-5
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP