บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : กีฬาฟุตซอล

                โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กีฬาฟุตซอล จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของกีฬาฟุตซอล พร้อมสามารถนำไปใช้ในการประการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาได้ค้นคว้าและนำความรู้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและความหมายเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลที่มีการเล่นต่างๆในกีฬาชนิดนี้ หากเว็บไซต์นี้ผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ผู้จัดทำ :   1. นายคณภรณ์     แสงชัยมงคลลาภ  เลขที่   4        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                2. นายปรัชญา      แป้นสุวรรณ          เลขที่   8         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                3. นางสาว ภัสวรรณ  แสนสม             เลขที่ 25      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/
                4. นางสาว ศศิวิมล  จันทราราม          เลขที่  33      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง กีฬาฟุตซอล


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง     กีฬาฟุตซอล

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

   
SITEMAP