หัวเรื่องที่ 2

ขนุน

                        

                   ขนุนเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากปัจจุบันมีพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้ามากมายหลายพันุธุ์แต่พันธุ์ที่เหมาะ
สำหรับปลูกภายในบริเวณบ้านได้แก่ พันธุ์ทองสุดใจ พันธุ์จำปากรอบ พันธุ์แดงรัศมี และพันธุ์ละแม      เป็นต้น           เนื่องจากพันธุ์ขนุนดังกล่าวนี้ให้ผลดกผลมีขนาดไม่ใหญ่มากเหมาะสำหรับการบริโภคในครัวเรือนการเลือกซื้อต้นพันธุ์ควรเลือกซื้อต้นพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ โดยวิธีการติดตามหรือเสียบกิ่งเพราะจะได้ต้นตอที่มีรากแก้วขนุนจัดเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่ดูแลรักษาได้ง่าย มีทรงพุ่มที่ทึบและให้ร่มเงาดีควรมีการตัดแต่งกิ่งบ้างเพื่อให้ได้ทรงต้นที่มีขนาดเหมาะสมกับบริเวณบ้าน
                         ขนุนเป็นไม้ผลที่คนไทยทั่วไปรู้จัก นอกจากจะนิยมใช้บริโภคเป็นผลไม้สด      ผลอ่อนใช้บริโภคแบบผัก เช่น ใช้แกง สามรถแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆได้ เช่นขนุนอบแห้ง ขนุนในน้ำเชื่อม      บรรจุกระป๋องขนุนยังสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้
     ขนุนเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย      สภาพของดินที่ใช้ปลูกที่เหมาะสมควรมี PH
อยู่ระหว่าง ๕.๕ - ๗.๕ ดินควรเป็นดินร่วน หรือร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี อายุการให้ผลจะเริ่มให้ผลเมื่ออายุประมาณ ๔ ปี สามารถให้ผลต่อไป ได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี อายุตั้งแต่เริ่มออกดอกถึงดอกบาน ๒๐ - ๒๕ วัน หลังดอกบานผลจะแก่เมื่ออายุ ๑๒๐ - ๑๕๐ วัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นเมื่ออายุประมาณ ๑๐ ปี อยู่ระหว่าง ๒๕ - ๓๐ ผล น้ำหนักต่อผลมีตั้งแต่ ๕ - ๕๐ กิโลกรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต

ถ้าเป็นขนุนในฤดูจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือน มกราคม-พฤษภาคม และถ้าเป็นขนุนนอกฤดูจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม
           แหล่งผลิตที่สำคัญ คือ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี สงขลา กาญจนบุรี เพชรบุรี และนครราชสีมา
           พันธุ์ขนุนที่ได้รับการส่งเสริม คือ ทองสุดใจ จำปากรอบ ทองประเสริฐ เหรียญทอง และเหลืองพิชัย
http://variety.teenee.com/foodforbrain/12483.html

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP