บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :
ผู้จัดทำ :   1. นาย เนติ  แก้วสวรรค์       เลขที่ 13  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
                2. นาย พรเทพ  ขันทองคำ   เลขที่  25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
                3. นาย สุทัศน์  อ่อนจันทร์    เลขที่  26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
                4. นางสาว สุภาพร  มากเสมอ  เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
                5.นางสาว ฐิไลลักษณ์  มงคลนาม  เลขที่ 44 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง ระบบสุริยะ ทำให้รู้จัก ดวงดาวในระบบสุริยะของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง ระบบสุริยะ      ที่ URL :

http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5501/wbi/545505/

 
     
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP