:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
น้ำเสาวรส
น้ำผักรวม
น้ำว่านหางจระเข้
น้ำมะระจีน
ชาสามสาวชมไพร
ชาใบทอง เงิน นาก
ชาอินทนินน้ำ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :   ชาสมุนไพรและน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผู้จัดทำ :   1. นายสมบูรณ์               กองแก้ว              เลขที่  2        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                2. นางสาวภาวินี             ไทยสุวรรณ        เลขที่  24      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                3. นางสาวพิชญ์กานต์     นิลวิจิตร             เลขที่  30      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                4. นางสาวณัฏฐณิชา        ทัพวงษ์             เลขที่  39      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง ชาสมุนไพรและน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

1. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจ

2. เพื่อบรรเทารักษาอาการป่วย

3. เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้รักษาสุขภาพ


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่องชาสมุนไพรและน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ      ที่ URL : ชาสมุนไพรและน้ำผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP