:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ยาไทยบำรุงสายตาให้สว่างสดใส
ยาไทยแก้เบาหวาน
ยาไทยแก้โรคกระเพาะอาหาร
ยาไทยแก้ไข้ทับระดู
ยาไทยแก้ไข้ท้องร่วง
ยาไทยแก้แผลกลาย
ยาไทยแก้งูสวัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
คณะผู้จัดทำ

 


ชื่อ นางสาว อรุณโรจน์    รามเกียรติศักดิ์    เลขที่ 23
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5602/5623/
 
ชื่อ นางสาว นันทวรรณ    ปานพรม   เลขที่ 28
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5602/5628/
 
ชื่อ นาย อิศรางศ์    ศรีคชไกร   เลขที่ 1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5601/5601/

 


ชื่อ นางสาว วริษา    ยิ้มแพร   เลขที่ 35
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5602/5635/
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP