:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ขนมเปียกปูน
ขนมต้ม
ขนมลอดช่อง
ขนมหม้อแกง
ข้าวเหนียวสังขยา
ขนมวุ้นหน้า
ข้าวเหนียวหน้าปลาเกลือ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ขนมหวานประจำท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย
ผู้จัดทำ :   1. นาย นิติพงษ์              โหมดเกษม          เลขที่ 4             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                2. นางสาว วิลาวรรณ      พุ่มเกิด               เลขที่  14          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                3. นางสาว จิตนภา          ฤทธิเดช             เลขที่ 26           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                4. นางสาว สุธินันท์         มหาวงค์            เลขที่ 38           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                5. นางสาว ศิริลักษณ์       ยิ้มพะวัน            เลขที่ 41           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง ขนมหวานประจำท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย

ผลปรากฏว่าได้เว็บไซต์เรื่องขนมหวานประจำท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย ที่ URL : http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5602/wbi/545609/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP