บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : กุหลาบ สัญลักษณ์แห่งความรัก
ผู้จัดทำ :   1. นายวิศวชิต      ทับทิมแดง       เลขที่ 7      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
          2. นายกิติศักดิ์       แสงสี          เลขที่ 18     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
          3. นางสาวกรรณิการ์  เทียมแก้ว       เลขที่  29     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
          4. นางสาวศศิลักษณ์   เถลิงศรี        เลขที่ 38     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
          5. นายลักขณา       ศรีเกตุ         เลขที่ 45     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง กุหลาบ สัญลักษณ์แห่งความรัก


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่องกุหลาบ สัญลักษณ์ห่งความรัก      ที่ URL :545701

 
       
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP