คณะผู้จัดทำ

  ชื่อนายวิศวชิต      ทับทิมแดง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ แต่งภาพ
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5701/5707/
  ชื่อ นายกิติศักดิ์       แสงสี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ หาข้อมูล
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5701/5718/
  ชื่อ นางสาวกรรณิการ์  เทียมแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/5729/
  ชื่อ นางสาวศศิลักษณ์   เถลิงศรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบ เทมเพลต
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/5738/
  ชื่อ นายลักขณา       ศรีเกต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/5745/


 
       
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP