:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
เครื่องปั้นดินเผา
แหล่งวัติถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ประวัติความเป็นมาเครื่องปั้นดินเผา
ความหมายของเครื่องปั้นดิเผา
เครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมพื้นบ้าน
วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา
บทสรุป
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
คณะผู้จัดทำ

 


ชื่อ สกุลผู้จัดทำคนที่ 1(ใส่สรรพพนาม นาย หรือ นางสาวด้วย)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/...
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525101/5101/
 
ชื่อ สกุลผู้จัดทำคนที่ 2 (ใส่สรรพพนาม นาย หรือ นางสาวด้วย)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/...
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525101/5101/
 
ชื่อ สกุลผู้จัดทำคนที่ 3 (ใส่สรรพพนาม นาย หรือ นางสาวด้วย)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525101/5101/

 


ชื่อ สกุลผู้จัดทำคนที่ 4 (ใส่สรรพพนาม นาย หรือ นางสาวด้วย)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/...
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525101/5101/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP