บทคัดย่อ


บทคัดย่อ: เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เรื่องเว็บไซต์ห้อง ม.5/7ปีการศึกษา 2554 ทางคณะผู้จัดทำได้ทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของห้องและเป็นสื่อการเรียนการสอนในด้านเทคโนโลยี มีตั้งแต่เลขที่1-48โดยแบ่งดังนี้ ดังนี้

  1. GALLERY
  2. ประวัติ"ชาย" 
  3. ประวัติ"หญิง"
  4. ยามว่าง
  5. กีฬาสี
  6. ทัศนศึกษา
  7. ตัวตลกประจำห้อง
 
     ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดทางคณะผู้จัดทำได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อทดสอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเพื่อนในห้อง ทางคระผู้จัดทำหวังว่าเว็บไซต์เรื่องเว็บไซต์ห้อง ม.5/7ปีการศึกษา 2554 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะใช้ทำการศึกษาไม่มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

ชื่อเรื่อง : เว็บห้อง ม.5/7 ปีการศึกษา 2554 
ผู้จัดทำ :      1. นายภัทรพล ปกป้อง เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                    2. นางสาวชไมพร บัวรอด เลขที่ 40 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                    3. นางสาวอาริยา ผ่องผิว เลขที่ 48 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                 

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง เว็บไซต์ห้อง ม.5/7 ปีการศึกษา 2554 


            ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/wbi/545707/

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP