นายภัทรพล ปกป้อง

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เลขที่ 10
        โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
        หน้าที่ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร
       http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5701/5710/


      

        นางสาวชไมพร บัวรอด

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เลขที่ 40
        โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
        หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต พิมพ์เนื้อหาบทเรียน
        จัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ ออกแบบแบนเนอร์
       http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/5740/


      
      นางสาวอาริยา ผ่องผิว
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เลขที่ 48
        โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
        หน้าที่ พิมพ์เนื้อหาบทเรียน และตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร
        จัดหาข้อมูล
         http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/5748/ 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP