คณะผู้จัดทำ

  ชื่อนายชัยวัฒน์  แฉ่งแฝก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ แต่งภาพ
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5701/5713/
  ชื่อ นางสาววรรณภา รื่นเริง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ หาข้อมูล
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/5725/
  ชื่อ นางสาวสุพรรณิกา กลิ่นฤทธิ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/5735/
    ชื่อ นายศราวุธ แหยมพลับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบ เทมเพลต
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/5702/
    ชื่อ นางสาวชุติมา พรมโชติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2554student/m5/d5702/5741/


   
       
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP