:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
การทำข้าวหลาม
การทำปลาสลิต
การทำกระยาสารท
การทำข้าวโปง
การทำข้าวเม่า
การทำโมจิ
การทำขนมเทียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :
ผู้จัดทำ :   1. นาย บัณฑิต    จันทร์เนตร        เลขที่ 6    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
                2. นาย ชนะชัย    แย้มภักดี           เลขที่ 13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
                3. นาย  อนุติ       เชี่ยวชาญ          เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
                4. นางสาว มิ่งขวัญ สุขตระกูล     เลขที่ 35  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
                5. นางสาว สโรธร บุญนก            เลขที่ 42 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง

         เพื่อที่จะได้ศึกษาและเรียนรู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ มีภูมิปัญญาที่สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพ กลุ่มของข้าพเจ้าจังได้รวบรวมนำเสนอไว้ในเว็ปไซต์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป
                    
          ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง ที่ URL : http://www.otoptoday.com/wisdom/provinces/center
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP