ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
สมาชิกกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | รายการปรับปรุง
 

 

หมู่บ้าน
เลขที่
ชื่อ สกุล
กลุ่ม
รายละเอียด
16
นายพัชรพล  พุฒปราง (ปี52)
1
 
20
นางสาวทิพานัน  ไกรสังข์  FTP1
1
 
21
นางสาวแพรวพรรณ  จันทร์สุด
1
 
25
นางสาวอริศรา  ไพบูลย์ FTP
1
 
5
นายพงษ์อนันต์  บ่างสุวรรณ์  FTP1
2
 
p
9
นายรัฐพงศ์  เหลืองอ่อน
2
 
29
นางสาวพัทธ์ธีรา  สุขอิ่ม
2
 
41
นางสาวบุษกร  ตรงวรกุล
2
 
11
นายธีทัต  โฉมศรี
3
 
p
24
นางสาวสุกานดา  ธูปทอง
3
 
33
นางสาวพิมพ์สุภา  กรณีย์
3
 
35
นางสาวฟ้าอังคณา  ฉายลักษณ์
3
 
12
นายนิพนธ์  สร้อยเพชร
4
 
p
28
นางสาวณัฐสิริ  นิลวิจิตร มส
4
 
34
นางสาวศศิกานต์  ไกรสังข์
4
 
39
นางสาวณัฐธนพร  อินทรวิเชียร
4
 
17
นายฉัตชนัน  พ่วงรอด
5
 
p
36
นางสาวสุธิดา  แสงอาทิตย์
5
 
40
นางสาวภ้ทรวรรณ  ขวัญแก้ว
5
 
42
นางสาวฐิติมา  จิตตะนะ
5
 
18
นายอานนท์   วงษ์รักษ์
6
 
ตรวจแล้ว
37
นางสาวศรณิกาณ์  สอนเกิด
6
 
43
นางสาวศวิตา  ขำขุน
6
 
45
นางสาวจุฬาลักษณ์  คงประยูร
6
 
19
นายสหรัฐ  เสถียรพัฒนากูล
7
 
ppp
38
นางสาวประกายทอง  ชาญธัญญกรรม
7
 
47
นางสาวศศิธร  คงเทพ
7
 
48
นางสาวจารุทรรศน์  นาคพันธ์สังข์
7
 
1
นายปัญญา  สิงห์คา
8
 
p
3
นายสุรเกียรติ์  บุญธรรม
8
 
23
นางสาววิลาวัลย์  มีเสือทอง
8
 
44
นางสาวเพชรพชร  สีทัด
8
 
4
นายคมชาญ  พันธุ์ค้า
9
pppp
15
นายวิทวัฒน์  มาตมูลตรี
9
 
27
นางสาวขวัญชนก  ประสี
9
 
46
นางสาวณัฏฐ์นรี  ศิริระพร
9
 
2
นายธีรภัทร์   สิงห์งาม
10
 
p
8
นายอัยการ  เจกวงษ์
10
 
14
นายณัฐนนท์  ไชยมงคล
10
 
31
นางสาวณัฐกฤตา  จันทาทอง
10
 
6
นายพรพจน์  โชติสุวรรณรัตน์
11
 
p
7
นายอภิสิทธิ์  วงษ์ประดิษฐ
11
 
 
22
นางสาววันวิสา  พรมมินทร์  FTP2
11
 
 
30
นางสาวสุนันทา  มนัสสา
11
 
10
นายเจนณรงค์  ภู่พลับ
12
 
p
13
นายจักรกล  อ่อนละมูล
12
 
 
26
นางสาวกาญจนาภา  ภู่ทอง
12
 
 
32
นางสาวพลอยไพรินทร์  หนูเทศ
12
 

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP