ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
สมาชิกกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | รายการปรับปรุง
 

 

หมู่บ้าน
เลขที่
ชื่อ สกุล
กลุ่ม
รายละเอียด
5
นายภูวน  หงษ์ภักดี
1
 
18
นางสาวศิณีนาถ  ผิวเฉียง FTP
1
 
29
นางสาวกิ่งกาญจน์  คำนิล
1
 
42
นางสาวปภัสรา  ฮวดกระโทก
1
 
43
นางสาววริศรา  สามารถ
1
ร/ เว็บส่วนตัว
6
นายกิตติ  นาคสวัสดิ์
2
 
p
7
นายพีรพัฒน์  ฉัตรารักษ์
2
 
20
นางสาวปนัดดา  จิตรักษ์ FTP
2
 
30
นางสาวนรินทิพย์  ศาสตร์สุโข
2
 
44
นางสาววารุณี  แผ้วสถาน
2
 
3
นายสมพงษ์  ชื่นชอบ
3
 
ตัดเกรดแล้ว
8
นายชญานิน  เสือแขม
3
 
11
นายอนุชา  น้อยกลัด
3
 
31
นางสาวศิรประภา  ศรีรักษ์
3
 
33
นางสาวศิริภัสตรา  ฉวีไทย
3
ร/ เว็บส่วนตัว
9
นายณัฐพงศ์  นุ่นประสิทธิ์
4
มส
ppp
13
นายวิโรจน์  จินดา
4
 
15
นางสาวสุธิดา  ส้มมีสี
4
 
32
นางสาวชนากานต์  จันทร์อินวิเศษ
4
 
34
นางสาวปลายฝน  ดาจันทา
4
ร/ เว็บส่วนตัว
12
นายพชรพล  บุญพันธ์
5
 
ตรวจแล้ว
16
นางสาวพิมพ์พา  คะลัม
5
 
25
นางสาวเกษราพร  พลอยเกิด
5
 
36
นางสาวอนุสรณ์  ตรองจิตร
5
 
10
นายปฏิภาณ  เขียวสะอาด
6
ร/ เว็บส่วนตัว
ppp
14
นายอมรเทพ  เสมารัมย์
6
 
35
นางสาวสิริพร  มิ่งตระกูล
6
 
41
นางสาวนภาลัย  นุชเวช
6
 
45
นางสาวสุวนันท์ แสนทวีสุข FTP
6
 
17
นางสาววิภารัตน์  อินทร์ขำ
7
 
p
19
นางสาวนฤมล  บัวบุญ
7
 
26
นางสาวพิมพ์ชนก  อินยา FTP
7
 
37
นางสาวพัชรานันท์  คงเจริญ
7
 
1
นายอนุกูล  ปานกรด
8
ร/ เว็บส่วนตัวภาพไม่แสดง
21
นางสาวปภาวดี  ยืนยาว
8
 
23
นางสาวศิริลักษณ์  มาดี
8
 
38
นางสาวสุณีย์นุฏ  แป้นแก้ว
8
 
2
นายตรีฑัช  ภู่เกตุ
9
 
ppp
22
นางสาววรรณพร  สุขเนียม
9
 
 
27
นางสาวศิริณญา  ม่วงพลับ
9
 
 
39
นางสาวปาจรีย์  ธรรมตุลา
9
 
4
นายอาวุธชัย  ฤทธิ์รื่น
10
ร/เว็บเดี่ยว แบนเนอร์ 1024
ppp
24
นางสาวอาทิตยา บุตรศรี
10
 
 
28
นางสาววราภรณ์  สอนสวน
10
ร/ เว็บส่วนตัว
 
40
นางสาวธิดาพร  พงษ์ปลื้ม
10
 

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP