ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
สมาชิกกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 | รายการปรับปรุง
 

 

หมู่บ้าน
เลขที่
ชื่อ สกุล
กลุ่ม
รายละเอียด
4
นายคณภรณ์  แสงชัยมงคลลาภ FTP1
1
pp
8
นายปรัชญา  แป้นสุวรรณ์
1
 
25
นางสาวนภัสวรรณ  แสนสม
1
 
33
นางสาวศศิวิมล  จันทราราม
1
 
7
นายธงชัย  คำลือ
2
 
ppp
21
นางสาวชนิสรา  วิเคียน FTP1
2
 
23
นางสาวชุติมา  กันต์สุข
2
 
31
นางสาวยุพาพร  พูลเพิ่ม
2
 
3
นายกษิดิ์เดช  คำแปง  
3
 
p
16
นายณัฐภูมิ  วัณณะสุต
3
 
28
นางสาวเบญจมาศ  หนูตอ  
3
 
30
นางสาวมาริษา  ดำมินเศก
3
 
6
นายญาณาธิป วงษ์จันทร
4
 
p
11
นายมงคล   ประเสริฐสุข
4
 
22
นางสาวชลิตา  อยู่เขตร์
4
 
l
นายสุธีนนท์  ธาระณะ
4
 
2
นายภีรเดช  สิงหเดช  
5
 
pp
19
นางสาวกรกช  ปราณี FTP1
5
 
36
นางสาวอัญชนา  ธนสารอนุสรณ์
5
 
39
นายสมนึก  โตพัญญะ
5
 
9
นายพนมศักดิ์  อยู่เขตร์
6
0 ไม่ผ่าน แก้ด่วน
24
นางสาวธีรยา  นาคพุ่ม
6
 
35
นางสาวอัจฉรา  วงชาลี FTP2
6
 
37
นางสาวอัญชิสา  ประสานสืบ
6
 
10
นายศรสวรรค์  งามสม
7
 
pp
15
นายพฤทธิ์ศิกาญจน์ พูลเกษร
7
 
34
นางสาวสมัชชา  จุลโพธิ์ FTP2
7
 
38
นางสาวนันทนัช พรมบาง
7
 
1
นายอธิวัฒน์  จิรธนโชติกุล
8
มส
ppp
17
นางสาวปาจรีย์  สีอ่อน
8
 
18
นางสาวกนกนิภา  บุตรศรี
8
 
26
นางสาวนันทิดา คล้ายทอง
8
 
12
นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง
9
 
p
13
นายสุจธิกรณ์  คงวราคม
9
 
27
นางสาวบุษกร  สมใส
9
 
29
นางสาวแพรวพรรณ  ด้วงชื่น
9
 
5
นายจักรพันธ์  ทองสุขดี
10
 
p
20
นางสาวกาญจนา  นาคอ่อน
10
 
 
32
นางสาวรพีพรรณ  เงินนวล
10
 
 
40
นางสาวมธุริน  ยอดหอม
10
 
 
 
 
 

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP