ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
สมาชิกกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | รายการปรับปรุง
 

 

หมู่บ้าน
เลขที่
ชื่อ สกุล
กลุ่ม
รายละเอียด
2
นายจตุพร  โล่สุวรรณ์ FTP1
1
 
ppp
5
นายณัฐกมล  พรมโชติ
1
 
 
24
นายน้ำพี้  น้อยแก้ว
1
 
 
30
นางสาวสุนียรัตน์  คชินทร
1
 
 
38
นางสาวไซวาณี  กันแย้ม
1
 
11
นายจิรกิตติ์  บุญมาก
2
 
ppp
18
นายมานิตย์  พูลเอี่ยม
2
 
 
22
นายณัฐนนทพล  แก้วพูล  FTP2
2
 
 
28
นางสาวเบญจรัตน์  เลิศธนุรเวท
2
 
 
46
นางสาวอรวรรณ  อ่อนขำ
2
 
4
นายอำพล  ศรีคงทน  FTP
3
ไม่ผ่าน
 
12
นายณัฐวัฒน์  สถิระ
3
 
 
17
นายพีรวัส รอดประดิษฐ์
3
 
 
42
นางสาวมณฑิชา  เหล็งไทย
3
 
 
48
นางสาวสุดารัตน์  ผ่องอำพันธ์
3
 
3
นายศุภกฤต  ชะภูมิ
4
 
p
6
นายฤทธิพร  กันทรัพย์
4
 
 
21
นายเจษฎา  แก้วสุขศรี
4
 
 
34
นางสาวพิมลนาฏ  มั่นเขตวิทย์
4
 
 
41
นางสาวนุชจรี  ตลับทอง
4
 
13
นายเนติ  แก้วสวรรค์
5
 
ppp
25
นายพรเทพ  ขันทองคำ
5
 
 
26
นายสุทัศน์  อ่อนจันทร์
5
 
 
37
นางสาวสุภาพร  มากเสมอ
5
 
 
44
นางสาวฐิไลลักษณ์  มงคลนาม  
5
 
10
นายพิทักษ์  บัวสาย
6
ไม่ผ่าน
 
20
นายจักรภัทร  บุญเจิด
6
 
 
35
นางสาวสุรารักษ์  เงินเมือง
6
 
 
36
นางสาวนาฏญา  เทพรักษ์
6
 
 
45
นางสาวสุนิสา  เกิดมั่งมี FTP2
6
 
1
นายธนปกรณ์  พงษ์ไพบูลย์
7
 
 
14
นายพานุวัช พูลคุ้ม
7
 
 
33
นางสาวนฤมล  ประเสริฐสุข
7
 
 
47
นางสาวสินาภรณ์  เชิดวงษ์
7
 
 
49
นางสาวอภิญญา  ใสใหม
7
 
8
นายเอกภพ  สวัสดี
8
 
p
15
นายวศิน  แก้วแสงแจ่ม
8
 
 
40
นางสาววชิราภรณ์  วัฒนะศิริ FTP2
8
 
 
43
นางสาวมนฤทัย   บางเอี่ยม
8
 
9
นายธนพนธ์  แย้มแสน
9
 
 
23
นายธนโชติ  กะระละสูตร
9
ร 0
 
31
นางสาวกนกพร  บุญประดับวงศ์
9
 
39
นางสาวรุ่งอรุณ  รักชาติ
9
 
7
นายธนภัทร  พิกุลทอง
10
 
ppp
27
นายอานนท์  โพธิ์เกตุ
10
 
 
29
นางสาวศศินิภา  ดวงแก้ว
10
 
 
32
นางสาวพัฒชา  มินทยัก
10
 
 
xx
นางสาวนันทิกานต์ ฝั้นก้อ
10
ย้ายเข้าใหม่

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP