ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
สมาชิกกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | รายการปรับปรุง
   
หมู่บ้าน
เลขที่
ชื่อ สกุล
กลุ่ม
รายละเอียด
7
นายวิศวชิต  ทับทิมแดง
1
 
c
18
นายกิตติศักดิ์  แสงสี
1
 
29
นางสาวกรรณิการ์  เทียมแก้ว FTP1
1
 
38
นางสาวศศิลักษณ์  เถลิงศรี
1
 
45
นางสาวลักขณา  ศรีเกตุ
1
 
17
นายกรกรต  วงค์สอน
2
 
c
20
นายภานุมาศ  ญาติจันทึก
2
 
26
นางสาวปฏิญา  ด้วงชื่น
2
 
30
นางสาวปัทมวรรณ  คงทรัพย์ FTP1
2
 
6
นายวราวุฒิ  อบสิน
3
ไม่ผ่าน แก้ด่วน
0
9
นายปิติภัทร  บัวขม
3
 
28
นางสาวกมลลักษณ์  ทองชื่น
3
 
43
นางสาวนันทัชพร  มารอด
3
 
47
นางสาวอรวี  ขุนภักนา
3
 
3
นายกิตติศักดิ์  ยิ้มเชิง
4
 
c
5
นายมงคล  นาคสว่าง
4
 
34
นางสาวเยาวเรศ  สีเพ็ชร
4
 
36
นางสาวรัชฎาภรณ์  ร่มโพธิ์
4
 
11
นายอภิเชษฐ์  พรรษา
5
1
ppp
14
นายธนายุทธ  เดชทอง
5
21
นายอาทิวรา  ใจรัก
5
27
นางสาวเสาวลักษณ์  สุขสำราญ
5
1
42
นางสาวนภัสวรรณ  อินทร์เดช
5
1
4
นายภูวาครีน  รินสอน
6
ไม่ผ่าน แก้ด่วน
12
นายกรธน  เตียวยู้เส็ง
6
 
24
นางสาวยุพารัตน์  จำนงค์พันธ์
6
 
31
นางสาวพรรนิภา  พูลอิ่ม FTP2
6
 
10
นายภัทรพล  ปกป้อง
7
 
ppp
40
นางสาวชไมพร  บัวรอด FTP2
7
 
44
นางสาวน้ำทิพย์  ปานกรด
7
 
48
นางสาวอาริยา  ผ่องผิว
7
 
1
นายชูศักดิ์  พุ่มทอง
8
 
c
8
นายอนุรักษ์  อิ่มนรัญ
8
 
15
นายพลนรักษ์  สร้อยนาค
8
 
22
นางสาววรานันท์  มัททะบัญฑิตย์
8
 
33
นางสาวนภัสวรรณ  ศรีสิทธิ์
8
 
2
นายศราวุธ  แหยมพลับ
9
13
นายชัยวัฒน์  แฉ่งแฝก
9
ผ่าน
25
นางสาววรรณภา  รื่นเริง
9
35
นางสาวสุพรรณิกา  กลิ่นฤทธิ์
9
41
นางสาวชุติมา  พรมโชติ
9
16
นายวุทธิพงษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
10
 
c
19
นายไกรสร  วงศ์ปัญ
10
 
 
32
นางสาวกัลยาณี  วงษ์ถวิล
10
 
 
37
นางสาววนิดา  พลตรี
10
 
 
39
นางสาวชนิกานต์  วงษ์ด้วง
10
 

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP