ตารางเรียนห้องเรียน ICT1 ภาคเรียนที่ 2/2554 | ตารางเรียน ม.1/1 และ 4/1 | ปฏิทินการเรียนการสอน
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
ชไมพร 1/9
ชไมพร 1/2
อาทีวร 2/2
อาทีวร 2/3
ชไมพร 1/3
อังคาร
อาทีวร 2/5
อาทีวร 2/4
ชไมพร 1/4
ชไมพร 1/5
ชไมพร 1/6
พุธ
อาทีวร 2/10
อาทีวร 2/6
ชไมพร 1/7
ชไมพร 1/8
พฤหัส
ชไมพร 1/1
ชไมพร 1/10
ลูกเสือ
ศุกร์
อาทีวร 2/8
อาทีวร 2/11
ชไมพร 1/11
ชไมพร 1/12
กิจกรรม

ตารางเรียนห้องเรียน ICT2 ภาคเรียนที่ 2/2554
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
ชัยมงคล 4/7
ชัยมงคล 5/2
เจน 6/8
เจน 6/1
ชัยมงคล 4/1
เจน 6/2
อังคาร
ชัยมงคล 2/1
ชัยมงคล 4/2
ชัยมงคล 5/7
เจน 6/6
ชัยมงคล 4/4
พุธ
ชัยมงคล 5/6
ชัยมงคล 5/5
ชัยมงคล 4/5
ชัยมงคล 4/6
เจน 6/5
เจน 6/4
ชัยมงคล 5/4
พฤหัส
เจน 6/3
ชัยมงคล 5/3
ชัยมงคล 4/3
ศุกร์
ชัยมงคล 5/8
ชัยมงคล 5/1
ชัยมงคล 4/8
เจน 6/7
กิจกรรม

ตารางเรียนห้องเรียน ICT3 ภาคเรียนที่ 2/2554
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
นราธิป 3/7
นราธิป 3/2
เก็จ 2/7
นราธิป 3/3
อังคาร
นราธิป 3/6
นราธิป 3/5
นราธิป 3/1
เก็จ 2/9
พุธ
นราธิป 3/10
นราธิป 3/8
พฤหัส
นราธิป 3/4
นราธิป 3/9
ลูกเสือ
ศุกร์
นราธิป 3/11
เก็จ 2/12
นราธิป 3/12
กิจกรรม
 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP