ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2555
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2555
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2555
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2555
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | สมาชิกลุ่ม | ตรวจสอบงานที่ส่งหลัง 21/09/2555 เวลา 16.00 น. | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
แก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
แก้ไข
แก้แล้ว
1
12415 นายกรกต โพธิ์วัฒนกิจ 5    
2
12417 นายเฉลิมพล คูทอง 5    
3
12418 นายณชพล พรหมมาลี 1 4 8a 8b    
4
12421 นายประเสริฐชัย อาจหาญ 2 5    
5
12427 นายวีรวัฒน์ ครอบสุข 2 5    
6
12429 นายศราวุธ นวชาติเกษม 1 2 4 5    
7
12521 นายปิยฤทธินนท์ รอดวิหก 5 8d    
8
12524 นายพีรพัฒน์ นวลจันทร์ 1 5    
9
12567 นายปฏิภาณ สุทธิสุข 5    
10
12938 นายณัฐวุฒิ กัลยาณสุต 5    
11
15058 นายภูวดล ภู่ศิริ 1(index) 5    
12
15174 นายศิลา อร่ามศาสตร์ 1 4 5    
13
12434 นางสาวฉันทรัตนา นนตาพา 4 5    
14
12440 นางสาวบรรณสรณ์ อามาตย์กัน 4 5    
15
12441 นางสาวปิยะดา พวงทอง 5    
16
12443 นางสาวพิมผกา เคลือมณี FTP 1    
17
12448 นางสาววลัยพรรณ ไกรเนตร 5    
18
12449 นางสาววลัยรัตน์ เกษมวงศ์ FTP p    
19
12450 นางสาววิภาวี พุกเนียม 5 8d   โอนย้าย
20
12454 นางสาวสิริยากร เลี้ยงสุข 5    
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
แก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
แก้ไข
หมายเหตุ
21
12455 นางสาวสุภัชชา สอนทอง 1 4 5    
22
12457 นางสาวสุรนันท์ ไพละออ 5 8a    
23
12477 นางสาวจำปา ชาญนุชิต 2 5 8d    
24
12483 นางสาวณัฐวดี ทัพรัตน์ 5    
25
12484 นางสาวดาริน บัวมาก 2 4 5 6    
26
12488 นางสาวนิศานาถ พัตตาสิงห์ 1 5    
27
12489 นางสาวนีรนุช บัวทอง 5    
28
12490 นางสาวพิชญา แซงคำ FTP 5 8a    
29
12495 นางสาววรพรรณ สวัสดี 5    
30
12499 นางสาววันทนีย์ เพ็งหยวก 5    
31
12500 นางสาวศศิประภา มาศิริ 2    
32
12505 นางสาวสุริตยา สรสิทธิ์ 3    
33
12531 นางสาวฉัตรสาภรณ์ ลำพึงกิจ 2 5    
34
12532 นางสาวดวงเดือน มีมา 4 5 6    
35
12550 นางสาวสุกัญญา สาระไกร 4 5    
36
12551 นางสาวสุดาวัน เทพตาแสง 1 5    
37
12552 นางสาวสุทธิดา ขุนศรีรอด 5    
38
12595 นางสาวสมหฤทัย ศาสตร์ศรี FTP 5 (บางหน้า)    
39
12914 นางสาวดาวสวรรค์ พันธจักร์ p    
40
12917 นางสาวนิภาพร วิทูร 5 8a    
41
12920 นางสาวพิมวรัตน์ พงษ์โสภณ 1 4    
42
12921 นางสาววรรณวิภา ลูกอินทร์ 5    
43
12922 นางสาววิรดา สิทธิโชติ 1 2 5   ******
44
12924 นางสาวเสาร์วดี เป้าน้อย 5 8d    
45
ok ok สอน FTP แล้ว          
46
ตัวอักษรสีแดงหมายถึง ตรวจหลังกำหนดวันส่ง          
47
         
 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP