ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2555
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2555
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2555
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2555
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 | สมาชิกลุ่ม | ตรวจสอบงานที่ส่งหลัง 21/09/2555 เวลา 16.00 น. | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
แก้แล้ว
1
11911 นายวชิรพันธ์ เดิมทอง ปี 52
1ออก
0 ******
2
12091 นายสหภาพ แย้มนิ่ม 5 6 0 ******
3
12470 นายบุญเสริม น้ำจันทร์ 1 4 5 6 0  
4
12471 นายพิสิษฐ์ ม่วงนนทะศรี 5 8c 0  
5
12652 นายเกษมสันต์ เนียมคำ 5 6 0 ******
6
12665 นายนฐพงศ์ ปั้นวิชัย 1 4 5 6 0  
7
12670 นายสุวิทย์ กองทองนอก 4 5 0  
8
12752 นายธนพงษ์ โพธิ์ทัย 4 5 6 0  
9
12756 นายธวัช ธะในสวรรค์ 1 3 4 5 2 0  
10
12763 นายมณฑล ศรีนายอด 5    
11
12766 นายรัฐเขต ปู่จ้าย 1 4 5 6 0  
12
12791 นายจักรกฤษณ์ นุ่นประสิทธิ์ 1 2 3 4 5 6 0  
13
12803 นายธนวัฒน์ สีนวลน้อย 1 4 5 6 0  
14
12804 นายธนาธิป ฉ่ำเสนาะ 4 5 6    
15
12815 นายสุริยะ เจกวงษ์ 1 4 5 6 0  
16
12838 นายจิรัฐต์กุล ชุนห์ลือชานนท์ 1 4 5 6 0  
17
12930 นายจิรโชติ ดาราเพ็ญ 1 4 5 6 0  
18
12945 นายประนุพงศ์ รวมสุข 1 4 5 6 0  
19
12952 นายสิทธิเกียรติ ดีเลิศ 4 5 6    
20
12954 นายอนันต์สิทธิ์ จีนด้วง 5 6 0  
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
หมายเหตุ
21
13734 นายธนภัทร พงษ์ไพบูลย์ 1  4 5 6 0  
22
15133 นายธวัชชัย วงษ์กาวิน 3 4 5 6 8c 0  
23
15134 นายบูรณ์ภิภพ สุขเกษม 4 5 6    
24
15135 นายเศกสรรค์ โคสอน 1 4 5 6    
25
15144 นายวันประถม กระสังข์ 1 4 5 6 0  
26
15187 นายทนงศักดิ์ เดชกล้า 1 4 5 6 0  
27
12446 นางสาวมีนประภา สัมพันธ์พ่วง FTP 2 4 5 6 0  
28
12482 นางสาวณัฐริกา จิ๋วแก้ว 4 5 6    
29
12539 นางสาวพรรณวร อินทร์สุข 1 4 5 6    
30
12642 นางสาวศิริพร บัวตูม FTP 4 5 5 0  
31
12680 นางสาวโชติกา กะปุระ 4 5 6    
32
12689 นางสาวเยาวเรศ ทองดีเล็ก 5 6 0  
33
12694 นางสาวสุจิตรา เอี่ยมจำปา 4 5 6 0  
34
12737 นางสาวสุจิตรา น้อยชม 4 5 6 0  
35
12738 นางสาวสุณีรัตน์ บุญแก้ว 4 5 6 0  
36
12742 นางสาวสุรตา เหลืองสุวรรณ์ 4 5 6 0  
37
12778 นางสาวแพรพลอย แพงโพธิ์ 8c 4 5 6 0  
38
12780 นางสาวลักขณา คุ้มขำ 4 5 6    
39
12784 นางสาวศิริลักษณ์ ลิ่วรัตน์ 3 4 5 6    
40
12785 นางสาวสิรินาถ ทองมณี 8c 4 5 6    
41
12787 นางสาวอาริสา สุขเกษม 1 3 4 5 6 0  
42
12827 นางสาวภัสสร ภู่ทิพย์ 3 4 5 6 0  
43
12964 นางสาววรรวิภา เหล็กศรี
ออก
1ออก
0  
44
12967 นางสาววิศรุตา แพงผล 4 5 6    
45
12969 นางสาวสิริวรรณ แก้วด้วง 4 5 6    
46
สอน FTP แล้ว          
47
ตัวอักษรสีแดงหมายถึง ตรวจหลังกำหนดวันส่ง          
48
           
49
           
50
           
51
           
52
           
53
           
54
           
55
           
56
         
 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP