โครงสร้างของราก
 

โครงสร้างภายนอกของใบ
ประกอบด้วย
1.แผ่นใบ ( blade หรือ lamina ) มักแผ่เป็นมีขนาดใบและรูปร่างต่างกัน
1.1เส้นใบ ( vein ) ให้สังเกตเส้นกลางใบ ( midrib ) ซึ่งต่อเป็นเนื้อเดียวกับก้านใบ จากเส้นกลางใบแยกออกเป็นเส้นใบ ซึ่งจะแยกแขนงออกไปอีกเป็นเส้นแขนงใบ ( vientet )
        การเรียงของเส้นใบ
-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว แบ่งเป็นเรียงตามยาวของใบ (plamately parallel venation) และเส้นใบขนานกันตามขวาง
ของใบ ( pinately parallel venation )

  ภาพ เส้นใบขนานเรียงตามยาวของใบ

                                                
ภาพ เส้นใบขนานกันตามขวางของใบ

                                                 
- พืชใบเลี้ยงคู่ เป็นแบบตาข่าย ( netted หรือ recticulated venation ) ซึ่งมี 2 แบบคือ
แบบตาข่ายขนนก ( pinnately netted venation ) และ แบบตาข่ายแบบรูปมือ ( palmately netted venation )

 

2. ก้านใบ ( petiole )
       ติดกับแผ่นใบตรงฐานใบ ยกเว้นบางชนิดก้านใบติดตรงกลางหรือตรงด้านในของแผ่นใบ ก้านใบสั้นบ้าง ยาวบ้าง หรือไม่มีก้านใบเลย เรียก sessile leaf ก้านใบโดยมากมีลักษณะกลม ใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ก้านใบแผ่หุ้มลำต้นเรียกกาบใบ ( leaf sheath )

3. หูใบ ( stipule )
       เป็นระยางค์ อยู่ตรงโคนก้านใบ ถ้าเป็นหูใบของในย่อย ( leaflet ) เรียกหูใบย่อย ( stiple ) หูใบมีลักษณะเป็นริ้ว หนามหรือต่อมเล็ก ๆ ส่วนใหญ่มีสีเขียว หูใบมีรูปร่างขนาดและสีต่างกัน

                                                                    
การจัดเรียงของใบบนต้น ( leaf arrangment ) ใบที่ออกมาจากส่วนของลำต้น แบ่งออกได้กว้าง ๆ 3 แบบคือ
1.แบบสลับ ( alternate หรือ spiral )
2.แบบตรงข้าม ( opposite )
3. แบบวง ( whorled )

ภาพ การเรียงตัวของใบแบบสลับ  
ภาพ การเรียงตัวแบบตรงกันข้าม  
ภาพ การเรียงตัวของใบแบบวง

            

โครงสร้างภายในภาคตัดขวางของใบ
2.1 Epidermis
       มี 2 ด้าน คือ
- Epidermisด้านบน(Upper epidermis) ส่วนนี้อาจมีผิวมัน เป็นด้านที่รับแสงทำให้มีสีเข้ม
- Epidermisด้านล่าง (Lower epidermis) ส่วนนี้มีสีจางกว่าด้านบน ไม่มันวาว บางเซลล์เปลี่ยนไปเป็นเซลล์คุม
2.2 Mesophyll
       แบ่งออกเป็น 2 ชั้นย่อยคือ
- พาลิเสดมีโซฟีลล์(Palisade mesophyll) เป็นเซลล์ที่มีรูปร่างยาว เล็ก เรียงตัวชิดติดกัน ข้างในประกอบด้วยคลอโรพลาสต์
มากมายเรียงตัวชั้นเดียวหรือหลายชั้นขึ้นอยู่กับชนิดของพืช อยู่ติดกับ Upper epidermis
- สปองจีมีโซฟีลล์ (Spongy mesophyll) เซลล์มีรูปร่างไม่แน่นอน เรียงตัวมีช่องว่างระหว่างเซลล์
อยู่ติดกับ Lower epidermis
2.3  มัดท่อลำเลียง (Vascular bundle)
       ประกอบด้วย Xylem กับ Phloem โดยไซเล็มจะอยู่ด้านบน ส่วน Phloem จะอยู่ด้านล่างโดยมีบัลเดิลชีทล้อมรอบ

โครงสร้างภายในภาคตัดขวางของใบ
 

                                                         

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP