สุภาษิต คำพังเพย สำนวน ก-ฆ
 

บทคัดย่อ
                 ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ของชนชาติไทยโดยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่เป็นแบบเฉพาะของเราเอง   สุภาษิต คำพังเพยสำนวนไทย ต่างก็เป็นวัฒนธรรมของภาษา ที่ได้รับกาพัฒนามาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคที่ผ่าน ๆมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงดงาม ความลึกซึ้งในการใช้ภาษาที่สะท้อนถึงความเชื้อค่านิยมด้วยข้อความสั้น ๆที่สละสลวยแต่มีความหมาย  แจ่มชัด มีแง่คิดที่คมคาย หรือมีการอบลมสั่งสอนที่แยบยล

                 สุภาษิต คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวลืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจเช่นรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อหรือน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ เป็นต้น คำพังเพย คือถ่อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วโดยกล่าวเป็นกล่าว ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม สำนวน คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วเช่นกัน แต่มีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมาย อื่นแฝงอยู่  เช่น สอนจระเข้ว่ายน้ำ รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง บางครั้งการใช้สำนวน โดยคะนองปากของคนยุคใหม่ ทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยก็มีเช่นอ้อยเข้าปากช้างเป็นอ้อยเข้าปากหมา,ขายผ้าเอาหน้ารอดเป็นแก้,เด็ดบัวไม่ไว้ใยเป็นเด็ดบัวไม่เหลือเยื่อใยเเป็นต้นสิ่งเหล่านี้หากใช้กันไปนาน ๆ และขยายวงกว้างขึ้นจะทำให้เด็กไทยรุ่นต่อ ๆ ไป ไม่รู้จักความหมายและที่มาของสำนวนไทยอันแท้จริง  ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความงดงาม หลากหลายมีความคมคาย สละสลวย นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดสู่ลูกหลานไทยรุ่นต่อรุ่น

ชื่อเรื่อง : สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

ผู้จัดทำ :  1.นายธนาวัฒน์          ฟักสนิท            เลขที่   2      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2
                 2.นายคิรายุทธ           อุทยาน             เลขที่   4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                 3.นางสาวณัฐธิดา        เอี่ยมนิล           เลขที่   17     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                 4.นางสาวจรินรัตน์      พุ่มเถื่อน          เลขที่   40     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                 5.นางสาวทิพวรรณ      พลล่องช้าง     เลขที่   43     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

               ทางกลุ่มของข้าพเจ้าเห็นว่า คุณค่าของภาษาควรได้รับการสืบทอด เพื่อนเยาวชนจะได้รู้คุณค่าความหมาย ของสุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย และเพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาของเราต่อไป

ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่องสุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย  ที่ URL : 
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5201/wbi/555201/

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP