สุภาษิต คำพังเพย สำนวน ก-ฆ
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากสุภาษิต

                       สุภาษิตคำพังเผยสำนวนไทยต่างก็เป็นวัฒนธรรมของภาษาที่ได้รับการพัฒนามาจากวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคที่ผ่านๆมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงาม ความลึกซึ้งในการใช้ภาษาที่สะท้อนถึง

ความเชื่อค่านิยม ด้วยข้อความสั้น ๆ ที่สละสลวย แต่มีวามหมายแจ่มชัดชัดมีแง่คิดที่คมคายหรือมีการอบรม

สั่งสอนสุภาษิต

                       เป็นภาษาที่มีความงดงามหลากหลายมีความคมคายสละสลวยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ที่ตกทอดสู่ลูกหลายไทย จึงเห็นคุณค่าของสุภาษิตควรได้รับการสืบทอดเพื่อเยาวชนจะได้รู้ถึงคุณค่าความหมาย

ของสุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย และเพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม

ทางภาษาของเราต่อไป

ที่มา : สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย เรื่อง นลิน คู ภาพ โอม รัชเวทย์ สำนักพิมพ์ แสงแดดเพื่อนรัก

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP