สุภาษิต คำพังเพย สำนวน ก-ฆ
 
คณะผู้จัดทำ

 


ชื่อ
นายธนาวัฒน์   ฟักสนิท
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ตั้งคำถามและให้คำปรึกษาพิมพ์เนื้อหา
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5201/5202/
 
ชื่อ นายคิรายุทธ    อุทยาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ตั้งคำถามและให้คำปรึกษาพิมพ์เนื้อหา
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5201/5204/
 
ชื่อ
นางสาวณัฐดา เอี่ยมนิล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่หน้าที่ ตั้งคำถามและให้คำปรึกษาพิมพ์เนื้อหา
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5201/5217/

 


ชื่อ นางสาวจรินรัตน์   พุ่มเถื่อน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5202/5240/

 


ชื่อ
นางสาวทิพภาวรรณ  พลล่องช้าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่หน้าที่ ตั้งคำถามและให้คำปรึกษาพิมพ์เนื้อหา
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5202/5243/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP