หน้าแรก
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ชนิดของราก
หน้าที่ราก
โครงสร้างภายในราก
ภาคตัดขวาง
ตารางราก
ปลายราก
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

ความหมาย

ราก ( Root )

ลักษณะทั่วไป

         รากโดยทั่วไปเกิดมาจากส่วนกลางของใบเลียง ( Hypocotyl ) ของเอมบริโอ ซึ่งเรียกว่ารากเกิด( radicle )และงอกออกจากเมล็ดเรียกว่ารากแก้ว ( primary root หรือ tap root )ซึ่งสามารถแตกกิ่งก้านสาขาออกไปได้อีกเป็นรากแขนง ( secondary root )ถ้าคิดจากการกำเนิดตะมีราก 2 ชนิด คือรากแก้วและรากพิเศษ(adventitious root) โดยรากแก้วเกิดจาก embryo และมีสาขาเป็นรากแขนงเกิดจาก pericycle ของรากเดิม ส่วนรากพิเศษที่เกิดจากส่วนอื่น ๆ ของพืช เช่น ลำต้น ใบ หรือส่วนอื่น ๆ ของรากที่แก่ ซึ่งในส่วนนี้รากที่เกิดจากพวกแคลลลัส ( callus )ของกิ่งที่ปักชำนับว่ามีความสำคัญมาก 
รากที่เจริญมาจาก embryo จะมีระบบราก 2 ประเภทคือ

       1.ระบบรากแก้ว ( primary root system ) มีรากแก้วเป็นหลักมีขนาดใหญ่กว่ารากอื่น ๆ อาจมีรากแขนง แตกออกมาจาก pericycle ของรากแก้ว พบในพืชใบเลี้ยงคู่ 

         2.ระบบรากฝอย ( fibrous root system) มักประกอบด้วยรากที่มีขนาดใกล้เคียงกันเป็นเส้นเล็ก ๆ แผ่ออกโดยรอบพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ที่มา http://www.promma.ac.th/biology/web5/p3.htm

   
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP