บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : บุคคลสำคัญในวงการนาฏิลป์
ผู้จัดทำ :   1. นาย ศุกกร           คำพารา                            เลขที่ 14     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                2. นางสาว ณัฐนรี    ยืนยง                                เลขที่ 18     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                3. นางสาว ทัตพิชา  สินมา                               เลขที่ 24     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                4. นางสาว อลิสรา   จันทรังสีวรกุล                   เลขที่ 29     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์ โครงงานนี้จัดทำ เพื่อ ให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้จักบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลปที่มีบทบาทสำคัญ เพื่อ เป็นความรู้ในการศึกษาวิชาอื่นๆต่อไป

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5202/wbi/555206/
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP