ครูเฉลย ศุขะวนิช ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์ พ.ศ. 2530

          ครูเฉลย ศุขะวนิช เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2477 ท่านเข้ารับราชการฝึกหัดนาฏศิลป์ที่วังสวนกุหลาบตั้งแต่อายุ 7 ขวบแล้วย้ายไปศึกษาด้านการแสดงละครดึกดำบรรพ์ที่วังเพชรบูรณ์
          เมื่ออายุได้ 21 ปี ได้สมรสกับพระยาอมเรศร์สมบัติ (ต่วน ศุขะวนิช) จึงเลิกแสดง หลังจากสามีถึงแก่กรรมจึงกลับเข้ามารับราชการเป็นครูสอนนาฏศิลป์ในวิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร
          ผลงานด้านการแสดง ท่านมีฝีมือและความสามารถในการแสดงเป็นตัวนางเอก เช่น นางสีดา นางสุวรรณมาลี นางเบญกาย นางมณโฑ มะเดหวี ประไหมสุหรี นางมณฑา เป็นต้น
          ผลงานด้านการประดิษฐ์ท่ารำ เช่น รำแม่บทสลับคำ รำพัดรัตนโกสินทร์ ชุดศุภลักษณ์อุ้มสม ฉุยฉายวันทองแปลง ฉุยฉายศูรปนขา ฉุยฉายยอพระกลิ่น รำกริชดรสา รำฝรั่งคู่ ระบำศรีชัยสิงห์ ระบำกาญจนาภิเษก ระบำเทพอัปสรพนมรุ้ง ระบำขอม ระบำกินนร ระบำมิตรไมตรีซีเกมส์ ฟ้อนลาวสมเด็จ เซิ้งสราญ เป็นต้น
          นอกจากนี้ ท่านยังประดิษฐ์ท่ารำให้ตัวละครนางเอกของศิลปินกรมศิลปากรและถ่ายทอดท่ารำที่เป็นแบบแผนไว้ในหลักวิชานาฏศิลป์ นับว่าเป็นปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ช่วยสืบทอดวิชานาฏศิลป์ไทยอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้คงความมีเอกลักษณ์อยู่คู่แผ่นดินสืบต่อไป

ที่มา:thaigoodview.com

 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP