ครูจำเรียง พุธประดับ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ละคร) พ.ศ. 2531
           ครูจำเรียง พุธประดับ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2459 บิดาชื่อ นายเปี่ยม มารดาชื่อ นางเจิม เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี เริ่มต้นเข้ารับราชการในกรมปี่พาทย์หลวงโดยถวายตัวเป็นละครหลวงสมัยรัชกาลที่ 7 ได้รับการฝึกหัดนาฏศิลป์ที่วังสวนกุหลาบเป็นเวลา 2 ปี ด้วยเหตุที่เป็นผู้จำท่ารำได้แม่นยำจึงได้รับเลือกให้เป็นตัวนางคู่หน้าอยู่เสมอ เช่น ระบำดาวดึงส์ ระบำพรหมมาสตร์ ระบำย่องหงิด
          เมื่อ พ.ศ. 2478 ได้โอนกองมหรสพกระทรวงวังมายังกรมศิลปากร ครูจำเรียง พุธประดับ จึงได้ย้ายมาเป็นข้าราชการกรมศิลปากรและเป็นศิลปินคนแรกของกรมศิลปากรที่ได้รับชั้นพิเศษเป็นผู้บริหาร เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยระดับปริญญา เป็นอาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนนาฏศิลป์ให้แก่ยุวศิลปินมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ถ่ายทอดละครในให้แก่คณะละครสมัครเล่น วังปลายเนินของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สอนนาฏศิลป์ให้แก่นานาชาติ เช่น ญี่ปุ่น พม่า เขมร ลาว เวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะไปเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาหลักสูตรนาฏศิลป์ระดับปริญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
          ผลงานที่สืบทอดนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐานมิให้สูญหาย ได้แก่ เชิดฉิ่งเมขลา นางนารายณ์ เบญกายแปลง พราหมณ์เกศสุริยง นางจันทร์ รจนา บุษบา นางพญาคำปิน ล้วนเป็นบทบาทที่ครูจำเรียงแสดงมาแล้วทั้งสิ้น
          ท่านเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานพัฒนาอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยและยังได้รับการยกย่องว่าเป็นครูนาฏศิลป์ของลูกศิษย์ทั่วแผ่นดินไทย

ที่มา:natpiyaacademic.igetweb.com

 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP