คณะผู้จัดทำ

 


ชื่อ นาย ศุภกร สกุล คำพารา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ พิมพ์ข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5201/5214/

 
ชื่อ นางสาว ณัฐนรี สกุล ยืนยง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ จัดทำข้อสอบและเฉลยข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5201/5218/
 
ชื่อ นางสาว ทัตพิชา สกุล สินมา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5202/5224/

 


ชื่อ นางสาว อลิสรา สกุล จันทรังสีวรกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5202/5229/


 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP