แบบทดสอบก่อนรียน

เรื่อง การละเล่นไทย


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ใครคือผู้กล่าวถึงการละเล่นของเด็กไทยไว้ใน "ฟื้นความหลัง"
ก. พ่อขุนรามคำแหง
ข. พระยาอนุมานราชธน
ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ง. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

2. ประเภทของการละเล่นไทยมีกี่ประเภท
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

3. งูกินหางใช้จำนวนผู้เล่นกี่คน
ก. ไม่จำกัดผู้เล่น
ข. 20-30 คน
ค. 8-10 คน
ง. 5-9 คน

4. การเล่นกาฟักไข่คนที่เป็นกามีหน้าที่ทำอะไร
ก. ป้องกันไข่
ข. คอยแย่งไข่
ค. คอยกินไข่
ง. คอยตีไข่

5. ตี่จับตอนเริ่มเล่นคนเป็นคนตี่จะต้องพูดว่าอะไร
ก. ชี่...........
ข. อือ.............
ค. บี่............
ง. ตี่...........

6. รีรีข้าวสารใช้จำนวนผู้เล่นกี่คน
ก. 20-25 คน
ข. 26-30 คน
ค. 30-40 คน
ง. ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

7. การละเล่นมอญซ่อนผ้านั้นคนที่เป็นมอญมีได้กี่คน
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

8. รีรีข้าวสารบทร้องประกอบคือบทใด
ก. รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้ให้ดี
ข. มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ไว้โน่นไว้นี่ ฉันจะตีก้นเธอ
ค. ข้อ ก,ข ถูก
ง. ไม่มีข้อใดถูก

9. มอญซ่อนผ้าอยู่ในประเภทใดของการละเล่นไทย
ก. การละเล่นกลางแจ้ง
ข. การละเล่นในร่ม
ค. การละเล่นในห้อง
ง. การละเล่นในน้ำ

10. หมากกินอิ่มอยู่ในประเภทใดของการละเล่นไทย
ก. การละเล่นกลางแจ้ง
ข. การละเล่นในร่ม
ค. การละเล่นในห้อง
ง. การละเล่นในน้ำ


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP