เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
เตาย่างประหยัดพลังงาน
เตาเศรษฐกิจ
เตาเผาขยะชุมชน
เตา SME
เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 


                                                                             เตา
SME
          

                     เตา SME พัฒนามาจากเตา AIT มีการกรองเขม่าควันพิษด้วยม่านไอน้ำ สามารถรองรับภาชนะได้หลายขนาด มีหัวเตาสำหรับทอด และหัวเตาสำหรับการอุ่นแบบต่อเนื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ซังข้าวโพด เหง้ามันสำปะหลัง เศษไม้ทุกชนิด เชื้อเพลิง 10 กิโลกรัม สามารถหุงต้มอาหารได้ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสมกับการหุงต้มในครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง และอุตสาหกรรม OTOP
เตา SUN SUN เป็นเตาที่พัฒนามาจากเตากับมันดุ วางภาชนะได้หลายขนาด สามารถหุงหาอาหารได้พร้อมๆ กัน เช่น ทอด หรืออุ่น มีระบบกรองเขม่าและควันพิษ ด้วยม่านไอน้ำ 2 ชั้นสามารถต้มน้ำโดยใช้ความร้อนจากปล่องควัน
ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ซังข้าวโพด เหง้ามันสำปะหลัง เศษไม้ทุกชนิด เชื้อเพลิง 9 กิโลกรัม สามารถหุงต้มอาหารได้ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสมกับการหุงต้มในครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง และอุตสาหกรรม OTOP

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP