หน้าแรก
ปลาตะเพียน
ปลาตะพัด
ปลาซิว
ปลาช่อน
ปลาแขยง
ปลาเสือ
ปลากะโห้
สรุป
คณะผู้จัดทำ
เว็บไซต์ครูผู้สอน

 

 

นายประพันธ์   เดชปั้น 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก 
และจัดแต่งข้อมูลแต่ละเว็บเพจ 
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5601/5611/

 

นายภาณุภัท   ธชกุลกิติสุข 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล 
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5601/5614/

 

 

นางสาวอินทิรา   ศรีวิโรจน์ **
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5602/5641/

 

ชื่อ สกุลผู้จัดทำคนที่ 4นางสาวดวงดาว   กรุตนาค 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร และภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2555student/m5/d5602/5643/

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP