จิตวิทยาการกีฬาสำหรับวอลเลย์บอล
วอลเลย์บอลเป็นอีกชนิดกีฬาที่นักกีฬาชาวไทยมีความก้าวหน้าทั้งในเชิงของการ
บริหารจัดการที่ดี แต่ผลการแข่งขันในระดับนานาชาติประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่ารูปร่างจะยังไม่ถึงกับได้เปรียบ แต่นักกีฬามีความพร้อมในทุกด้าน รวมทั้งการมีจิตใจที่ดีด้วย
นักกีฬาวอลเลย์บอลที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย ระดับชาติและนานาชาติเหล่านี้
ไม่ได้พัฒนาตัวเองเพียงการฝึกทักษะและร่างกายอย่างหนัก เช้าเย็นเท่านั้น แต่ก็มีการพัฒนา
ความพร้อมทางจิตใจควบคู่ไปด้วย สิ่งนี้บ่งบอกได้ว่าความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลไม่ได้
เกิดจากร่างกายและทักษะเท่านั้น แต่เกิดจากการมีการเตรียมการทางด้านจิตใจที่ดีด้วย
แม้ว่าร่างกายของนักวอลเลย์บอลมีส่วนสำคัญมาก นักวอลเลย์บอลที่รูปร่างเหมาะสมและแข็งแรง
แต่ความแพ้ชนะในหลายๆ ครั้งมาจากจิตใจที่พร้อมหรือไม่ การมีสมาธิหรือไม่มีในระหว่างการแข่งขัน
จังหวะและการได้เสียแต้มของกีฬานี้มาจากการมีและเสียสมาธิเป็นสำคัญ ในการเล่นที่สูสีนักกีฬาต้องมี
ความอดทนและเข้าใจอย่างดี นั่นหมายถึงมีจิตใจที่ดี ไม่ยอมแพ้และพร้อมต่อการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อการแข่งขัน ดังนั้นความ สำเร็จของวอลเลย์บอลคงไม่ได้เกิดจากการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
และการมีทักษะที่ดี เพียงเท่านั้น คงต้องอาศัยการมีจิตใจที่แข็งแกร่งควบคู่กันไป ในการวอลเลย์บอล
เพื่อฝึกซ้อมและการแข่งขันเสมอ และนักกีฬามีความสุขจากการเล่นด้วย
ในช่วงที่เข้มข้น สูสี นักวอลเลย์บอลหลายๆ คนที่ไม่ได้ถูกฝึกหรือเตรียมความพร้อมทางจิตใจอาจ
มีอาการตื่นเต้น กลัว ควบคุมตัวเองไม่ได้ สิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการเล่นที่กำลังดำเนินอยู่
ทีมวอลเลย์บอลที่ดีมีวิธีการจัดการอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดจากจิตใจ (ความคิด ความ รู้สึกและอารมณ์)
ของนักกีฬาในขณะนั้น
อย่างไรก็ตามนอกจากจิตใจของนักวอลเลย์บอลที่เกิดจากตัวนักวอลเลย์บอลเองแล้ว ยังมีคนที่เกี่ยว
ข้องที่มีส่วนต่อการลดหรือเพิ่มศักยภาพด้านจิตใจอีกหลายส่วน เช่น ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล ผู้ปกครอง
เพื่อนๆ และคนจัดการแข่งขัน เป็นต้น คนเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการฝึกซ้อมและแข่งขันในหลายโอกาส
นั่นหมายถึงการเป็นนักวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศนี้ คงไม่สามารถปล่อยให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรองต่อกัน
การเตรียมความพร้อมและความเข้าใจสภาพ แวดล้อมที่ส่งผลต่อการเป็นนักวอลเลย์บอลจึงควร
ได้รับความสนใจเพื่อการพัฒนานักวอลเลย์บอลเสมอ
มีองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการเล่นกีฬา
ดังนั้นก่อนที่จะไปในประเด็นของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขอทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน
ถึงองค์ประกอบทางด้านจิตใจในการเป็นนักวอลเลย์บอลนั้น มีประเด็นหลักๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพนักกีฬา ดังนี้
o ทัศนคติเกี่ยวกับการฝึกและแข่งขันวอลเลย์บอล
o ความมั่นใจในการฝึกและเล่นวอลเลย์บอล
o แรงจูงใจในการฝึกและเล่นวอลเลย์บอล
o สมาธิในการฝึกและเล่นวอลเลย์บอล
o ความมุ่งมั่นในการฝึกและเล่นวอลเลย์บอล
o ความตั้งในในการฝึกและเล่นวอลเลย์บอล
o ความเครียดและความวิตกกังวลในการฝึกและเล่นวอลเลย์บอล
สิ่งเหล่านี้จะได้มีการนำเสนอในแต่ละประเด็นต่อไป ประเด็นเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีมากยิ่งมีผลดีต่อ
การเล่น ยกเว้น ความเครียดและความวิตกกังวล ความกลัวการแข่งขัน เป็นส่วนที่มีน้อยหรือในระดับ
ที่เหมาะสมจะเหมาะสมกว่า เราจึงควรเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริง ซึ่งก็จะแยกเป็นประเด็นให้ทราบ ตามแต่สนใจต่อๆไป

ที่มา :
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP