ตารางเรียนห้องเรียน ICT1 ภาคเรียนที่ 1/2555
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
ชไมพร 1/1
ชไมพร 1/2
อาทีวร 2/10
อาทีวร 2/3
ชไมพร 1/3
อังคาร
อาทีวร 2/4
อาทีวร 2/5
ชไมพร 1/10
ชไมพร 1/5
ชไมพร 1/11
พุธ
ชไมพร 1/6
อาทีวร 2/8
อาทีวร 2/2
ชไมพร 1/4
พฤหัส
อาทีวร 2/6
ชไมพร 1/9
ชไมพร 1/7
ลูกเสือ
ศุกร์
อาทีวร 2/11
ชไมพร 1/8
กิจกรรม
ชไมพร 1/12

ตารางเรียนห้องเรียน ICT2 ภาคเรียนที่ 1/2555
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
เก็จ 4/4
ชัยมงคล 5/3
ชัยมงคล 5/7
ชัยมงคล
เจน 6/8
เจน 6/1
อังคาร
ชัยมงคล 5/5
ชัยมงคล 5/6
เจน 6/7
เก็จ 4/6
4/3
พุธ
เจน 6/2
4/5
ชัยมงคล 5/2
เจน 6/3
ชัยมงคล
ชัยมงคล 5/4
พฤหัส
ชัยมงคล 4/2
เจน 6/6
เก็จ 4/7
เก็จ 4/8
ชัยมงคล
ชัยมงคล 5/8
เจน 6/4
ชัยมงคล
ศุกร์
ชัยมงคล 4/1
ชัยมงคล 5/1
ชัยมงคล
เจน 6/5
กิจกรรม
ชัยมงคล

ตารางเรียนห้องเรียน ICT3 ภาคเรียนที่ 1/2555
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
นราธิป 3/2
นราธิป 3/1
เก็จ 2/9
อังคาร
นราธิป 3/5
นราธิป 3/3
นราธิป 3/4
เก็จ 2/7
พุธ
นราธิป 3/7
นราธิป 3/12
เก็จ 2/1
นราธิป 3/6
พฤหัส
นราธิป 3/9
นราธิป 3/8
ลูกเสือ
ศุกร์
นราธิป 3/10
นราธิป 3/1
กิจกรรม
เก็จ 2/12
 

Copyright © 2006-2012, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP