ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2556
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2556
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2556
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | สมาชิกลุ่ม | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
แก้แล้ว
1
13105 นายธนาณัติ พัวพัน 5 4 6 8d 5  
2
13108 นายธาดา แรมไพร 564 8a 8d 4c 5 4c  
3
13111 นายปฏิยุทธ์ ม่วงปิ่น 0 1 5 ตัดFTP2
4
13114 นายภิเษก บันหาร FTP 5 p  
5
13118 นายศุภวิช น้อยวัน 145 8d 4c 4  
6
13155 นายธรณ์ธวัช จันทร์เกิด 145 1 temp 5  
7
13159 นายนิติชล อ้นป้อม 45 5 temp  
8
13162 นายพันพัด พัฒนากุล 145 8a 7 temp 145 8a 7  
9
13216 นายสุริยา พลชุมแสง 15 4 8a 8d 5 temp  8d  
10
13256 นายจักรพันธ์ ภู่ศิลป์ 8d 5  
11
13257 นายจิรศักดิ์ พุกเนียม 1274 5 8a 1274 5 8a  
12
13262 นายธนพล กรรณพันธ์ FTP 15 0 /5ย่อหน้า  
13
13273 นายวีรพงศ์ พ่วงพลับ 1245 4c 1245  
14
13536 นายมนตรี ประสี 4 8d 5  
15
13622 นายชยานันต์ เพ็งหยวก 14 8a 5 8d  
16
13699 นายอภิสิทธิ์ อินทโมลี 8d 8a p  
17
15755 นายธีรชัย ช้อยนิยม 4 8d 5  
18
15757 นายพงศ์วิทย์ มาศวรรณา 12456 4c 8a p  
19
13134 นางสาวเนตรนภา พรมกลาง 1 8a 8d 4c 5 1 temp 5 4c  
20
13141 นางสาวลลิตา บุญปกครอง 1456 8a 8 d 4c 1 temp 4c  
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการ
ภาคเรียนที่ 2
รายการ
หมายเหตุ
21
13185 นางสาวนริศรา พุกเข้ม 1 5 8a temp 1 5 8a  
22
13224 นางสาวจรวยพร สามารถ 5 5 ย่อหน้า ftp
23
13246 นางสาวศิรินภา ทองบุญมา 1 456 8a 6 1 5 temp  
24
13285 นางสาวจตุพร อินทร์กล่ำ 45 8a 1 5 temp  
25
13298 นางสาวภริดา แก้วประสิทธิ์ 15 8a 8d 4c 1 5  
26
13302 นางสาววราพร พรมคล้าย 456 4c 8a 1 5 temp  
27
13329 นางสาวจุฑามาศ มีเพชร 1456 4c 1 5  
28
13332 นางสาวชลธิชา พลหาร 1456 8a 5 temp  
29
13333 นางสาวฐิติกาญจน์ ประกอบผล 8a 5 temp  
30
13342 นางสาวยุพา สีทา 1245678 00  
31
13344 นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีจันทร์ 12345678 00  
32
13345 นางสาวลลิตา หลังพันธ์ 456 8a temp ภาพ  
33
13360 นางสาวอรวรรณ พันธุ์เปี่ยม 15(หน้า 103) 00  
34
13447 นางสาวฐิติมา ทั่งสอ 5 5 ย่อหน้า  
35
13460 นางสาววราภรณ์ มีเสือทอง 1456 8a 1 5  
36
13498 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ศักดิ์ศรี FTP 8a 5 5  
37
13504 นางสาวณัฐกาญจน์ ประกอบผล 8a 5 5  
38
13515 นางสาวสุดารัตน์ แพงเพชร 5 5 ย่อหน้า  
39
13601 นางสาวดวงพร สุทธิสอาด 45 1 5 temp  
40
13608 นางสาวประภาพร ศิริยิ้มแย้ม FTP 5 5  
41
13612 นางสาววิภาวดี มูลสถาน ออก 0 ออก  
42
13613 นางสาวศุฑามาศ อยู่สนิท 8d 4c 0/5 ย่อหน้า  
43
13649 นางสาวชลิดา ชาญชัย 8d 5 5 temp  
44
13651 นางสาวฐิติมา ฮุนตระกูล 156 4c 8a 5 temp  
45
13652 นางสาวทิพย์สุดา กามินี 5 8d 4c 1 5  
46
13706 นางสาวนัฐวรรณ อ่วมทอง 8d 4c 8a 5 5 temp  
47
นางสาวกมล ฟองเมือง (ย้ายเข้าภาคเรียนที่ 2/2556)   00  
48
       
 
   
 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP